16. november 1866

Avisnotits

-

Inserat.

I Anledning af en i et af Kjøbenhavns Blade optagen Klage fra ”en Familiefader” over den overhaandtagende Forlystelse for Børn, der baade er bekostelig for Forældrene og tidsspildende og skadelig for Børnene, kunne vi med Føie nævne en Adspredelse, der vil kunne ydes Børn uden at medføre hine Ulemper. Vi sigte herved til Hr. Prices velbesøgte Forestillinger paa Hoftheatret, der efter Forlydende ogsaa i indeværende Saison ville finde Sted, Forestillinger, der, uden at indvirke forstyrrende paa Børnenes Sundhed eller gjøre Brud paa deres Hviletid, forskaffe dem en barnlig Adspredelse, som i lang Tid vil glæde dem.

En Ynder af A. Prices anerkjendte Pierrot.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 16. november 1866, s. 1

Læs også