4. marts 1861

Avisreportage

Violoncelvirtuosen Christian Kellermann (1815-1866) giver koncert på Hofteatret

Concerten paa Hoftheatret, der gaves imandags af Hr. Kammermusicus Kellermann, havde, som det var at vente, samlet el særdeles talrigt og elegant Publicum. De store Forventninger, man var berettiget til at medbringe, bleve fuldkommen fyldestgjorte ikke blot ved Concertgiverens egne Præstationer, men ogsaa ved Concertens øvrige Indhold. Kellermann er en af de faa udprægede Kunstnerindividualister, der gjøre et lige behageligt Indtryk paa den i Kunsten Indviede og den blotte musikalske Liebhaver, paa den første ved den grundige og geniale Behandling af det vanskelige Instrument, paa den sidste ved den Poesi, han formaaer at lægge i sit Spil. Hvad enten han foredrager en Rombergs og en Schuberts smeltende Melodier eller en af disse phantastiske, halv barokke, halvt spøgende Capricer, hvortil Motiverne for det Meste ere hentede fra russiske eller polske Folkemelodier, udøver han den samme besejrende Magt over sin Tilhørerkreds og river Alt hen med sig. Intet Under derfor, at Huset imandags gjenlød af idelige Bifaldsyttringer, og jo stærkere og mere vedholdende disse vare, desto utrætteligere var Kunstneren i atter at gribe til sit Instrument og atter at fremkalde dem, og det gik naturligviis her som i det daglige Liv: man synes altid bedst om Tilgiften. Ialmindelighed betragter man ved de saakaldte Virtuos-Concerter de Assisterendes Præstationer som Fyldekalk, kun beregnet paa at skaffe Corcertgiveren den fornødne Hvile. I denne Henseende dannede Hr. Kellermanns Concert en behagelig Undtagelse fra Regelen. De Sangnumere, hvormed de to begavede Sangerinder, Frøken Holm og Fru B. Hansen, assisterede, vilde man vist meget nødigt have undværet. Den Førstnævnte er i Besiddelse af en frisk og klangfuld Sopran, den Sidste af en klar og fyldig Alt, og begge have de nydt en ualmindelig musikalsk Dannelse, som de især havde Leilighed til at vise i Foredraget as den smukke Duet af Gabussi. Frøken Sophie Larsen udførte et Par Salonstykker af Chopin og Dreyscbock, og vandt ved denne Leilighed ikke mindre Anerkjendelse som en talentfuld Pianistinde end ved sin egen for kort Tid siden i Universitetssalen givne Concert.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Flyveposten, 6. marts 1861, s. 1

Læs også