1. marts 1914

Avisreportage

Forskelligt vedrørende afskedsforestillingerne på Hofteatret

Afskedsforestillingen
paa Hofteatret.
En stilfuld Teateraften.

Den planlagte, tidligere omtalte Forestilling til Afsked med den gamle Scene, Hofteatret, er nu sikret, idet Hs. Maj. Kongen, som meddelt igaar, har givet Tilladelse til Teatrets Benyttelse.
Vi har tidligere omtalt Programmet, men skal supplere vore Oplysninger med en Række nye Detailler, som Komitéen, der nu arbejder paa sikker Grund, igaar har tilstillet Pressen.
Komitéen, der arrangerer denne repræsentative Festforestilling, rummer en Række betydelige Navne. Vi skal nævne bl. a.: Greve Fritz Ahlefeldt-Laurvigen, kgl. Skuespiller Olaf Poulsen, Departementschef Weis, Direktør Peter Nansen, Fru Marie Lassen, kgl. Skuespiller Jerndorff, Fru Betty Hennings, Lensbaronesse Holck Holckenhavn, Direktør Ernst Bojesen, Fru Vagn Jacobsen, Forfatterne Carl Behrens og Sven Lange, Balletmester lians Beck, Kapelmester Carl Nielsen, Forfatterforeningens og Skuespillerforeningens Formænd. Mellem de økonomiske Garanter er Etatsraaderne Jacob Hegel og Martin Dessau, Generalkonsul Valdemar
Glückstadt, Konsul Ludvigsen, Direktørerne Vagn Jacobsen, Heilbuth, Ernst Michaelsen og Benny Dessau, Generaldirektør Ole Olsen, Generalkonsul Johan Hansen, Grosserer Detlef Jürgensen, Grosserer Vincent og Overretssagfører Werner. Endelig bestaar Arbejdsudvalget af Indenrigsminister Rode, der er Præsident, Admiralinde Gad, Professor William Bloch, Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen, Konsul P. Nørgaard og Journalist Anker Kirkeby.

Programmet.

Det fuldstændige Program for Forestillingen bliver følgende: Først spilles en versificeret Prolog i dramatisk Form, indeholdende en Del morsomme Vers af Johannes Ewald. Hr. Johannes Poulsen arrangerer den, og de to fra Slutningen af det 18de Aarhundrede kendte Skuespillere Gjelstrup og Londemann figurerer i den.
Dernæst vil lir. Fini Henriques lede en Afdeling for gammel Musik, og derefter følger Marivaux’ Komedie ”Le jeu de l’amour et du hasard”, udført af Hr. Jerndorff, Fru Anna Bloch, Hr. Poul Reumert, Fru Karen Lund samt Herrerne Meltzing og Roose. Professor William Bloch iscenesætter en.
Endelig gives Galeottis Ballet ”Amor og Balletmesterens Luner”.
Som man vil se, er Programmet holdt strengt indenfor Tidsalderens Rammer.

Der gives tre Forestillinger.

Man har – med megen Møje – faaet Brandchefens Tilladelse til at give tre Forestillinger, og der vil blive truffet særlige
Foranstaltninger til Teatrets Sikring. Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen, der staar for denne Del af Programmet, faar nok at gøre. Som meddelt indlæggges der elektrisk Lys i Bygningen, men desuden forbedres alle Udgangsforhold, Dørene forandres, og der bygges en stor Trappe fra Teatrets Balkon ned paa Ridebanen. Ja, den nidkære Brandchef havde endog forlangt, at man – for de to Familiers Skyld, der beboer Ejendommen – skulde bygge en Trappe fra Vinduerne paa 1ste Sal ned i Tøjhusgade; men man haaber at kunne komme overens med Beboerne om et lille Ophold paa et af vore større Hoteller i de Dage, Forestillingerne staar paa. Det bliver billigere!
Thi dyrt vil selvfølgeligt Arrangementet af de tre Elite-Forestillinger blive. Teatret rummer kun 500 Mennesker.
Det eventuelle Overskud vil tilfalde Kjøbenhavns fattige Børn. Tidspunktet for Forestillingerne er endnu ikke Delt fastsat, det bliver rimeligvis i Begyndelsen af April.
Allerede en af de første Dage begynder Prøverne til denne i sin Art sjældne og stort anlagte Afskedsforestilling med den gamle Slotsscene.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 1. marts 1914, s. 5

Læs også