22. august 1868

Avisreportage

Aftenunderholdning for en ung kunstner

Hoftheatret. Den Aftenunderholdning, som i Lørdags til Fordeel for en ung lovende Kunstnerinde fandt Sted i Hoftheatret, var meget godt besøgt. Mange forskjellige gode Kræfter virkede sammen for at gjøre den tiltrækkende, og det lykkedes, uden at den udspandt sig til nogen trættende Længde. Hr. Hofballetmester Bournonville havde endog, til Musik af Hr. Prof. Paulli, komponeret en ny Vexeldands i spansk Stiil ”Sequidilla” for Frøkenerne Schnell og Scholl. Den meget smagfulde Komposition udførtes med saadan Ynde af de tvende unge Damer, at det mest levende Bifald ledsagede Dandsen og en Fremkaldelse fandt Sted efter Tæppets Fald. Frk. Scholl dandsede endvidere sammen med Hr. Krum en Pas de deux sérieux, der ligeledes modtoges med en saadan Varme, at det Haab, der i den af Hr. M. V. Brun forfattede og af Fru Scholl fremsagte Prolog udtaltes, fuldt gik i Opfyldelse for den unge Kunstnerindes Vedkommende. Foruden Dands fik man Oplæsning, Deklamation, Instrumental- og Vokalmusik. Hr. kgl. Skuespiller Mantzius glædede Publikum ved at oplæse et af Chr. Winthers Træsnit ”Christen og Lene”; Hr. Skuespiller Madsen fortalte med stor komisk Virkning endeel Smaating, hvis Tal forøgedes for hver Fremkaldelse; Hr. Th. Madsen foredrog en Koncertino af David for Bratsch, og Hr. Albert Meyer sang Josephs store Arie af Mehuls Opera ”Joseph og hans Brødre”. Derimod fik man ikke denne Aften at høre Frk. Caroline Lehmann, der ligeledes havde tilsagt sin Assistance ved Aftenunderholdningen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 24. august 1868, s. 2

Læs også