12. juni 1878

Avisreportage

Omlægning af teaterdriften på Hofteatret

Fra Kjøbenhavn

Skriver vor Korrespondent den 12. Juni:
Kjøbenhavn vil til Efteraaret blive lyksaliggjort med el nyt Teater, der dog har den Mærkelighed ved sig, at det samtidig med at være nyt er det ældste her i Byen. Da Folketeatrets Privilegium stod i Begreb med at udløbe, henvendte Privilegiehaveren, Kommerceraad Langes Enke, nu Fru Hansen, sig til kongen og bad Hs. Maj. om en Fornyelse af Privilegiet eller – subsidiert – Tilladelse til at maatte opføre Skuespil paa det kgl. Hofteater, der jo staar ledigt. Samtidig med hende henvendte en anden Dame, en Fru Berling, født Monies, sig til Kongen med Andragende om at faa Hofteatret overladt for i Vinter (Hofteatret sorterer under Civillisten og er derfor direkte underlagt Kongen). Hs. Maj. havde megen Interesse for begge de ansøgende Damer og vilde gjerne hjælpe dem begge. Der blev da truffet det Arrangement, at Fru Lange-Hansen hverken fik Folketeatret eller Hofteatret, hvorimod den nye Privilegiehaver (Hr. Watt) blev tilpligtet at betale hende aarlig 2400 Kroner i 15 Aar; Hofteatret blev derpaa lilstaaet Fru Berling. Hvilken af disse to Damer det er, som har gjort den bedste Forretning, er ikke vanskelig at afgjøre, thi dels er der ikke Trang til endnu en ”Skueplads” i Kjøbenhavn, dels er Hofteatret ikke ”populært” i det store Publikum og dels er Direktricen en fuldkommen ubekjendt Personlighed og endelig vil den gode Dame vistnok have Vanskelighed med at faa samlet et Personale, der ”kan trække”: Som Engagerede nævnes Hr. la Cour og Frue samt Hr. Züberlein, men disse Svaler gjøre neppe nogen Sommer. Hvis Fru. B. har nogle Penge at ville sættte overstyr var der maaske andre og bedre Maader at gjøre dette paa, end ved at øde dem paa dette, som Enhver kan sige sig selv, dødfødte Foretagende.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kjøbenhavns Amts Avis. Avertissementstidende for Lyngby, Gjentofte, Søllerød, 13. juni 1878, s. 1

Læs også