27. august 1856

Avisreportage

Maskerade på Hofteatret

Maskerader i Kjøbenhavn. Til Fordeel for de ved Kammeraad Lange intenderede Maskerader i Kjøbenhavn findes i en Correspondance til ”Aarh. Av.” blandt Mere Følgende: Af Bladene har man seet, at Kammeraad Lange har erholdt en kongelig Bevilling til, i tre paa hinanden følgende Aar, at give otte offentlige Maskerader aarlig, omtrent i samme Genre og Smag som de Bjørn’ske. Ved særegen kongelig Naade har Hr. Lange erholdt Hoftheatret indrømmet til Afbenyttelse ved sine intenderede Maskerader, og den Smag og det Arrangementstalent, som Priviligiehaveren har lagt for Dagen, ikke alene som Directeur for Casino, hvis hele Existents han har skabt og hvis Fremtid alene er grundet ved denne Mands utrættelige Bestræbelser, men ogsaa ved de af ham i afvigte Saison givne Forestillinger paa Hoftheatret, der altid vare besøgte af et udvalgt og taknemmeligt Publicum, ville være en Borgen for, at Kjøbenhavnerne i Vinter ville faae en Prøve i det Mindre paa, hvad Pariserne have i det Større med Hensyn til offentlige Maskerader. Decorationerne og Udstyret i Hoftheatret vil blive elegant og glimrende, og under sit Ophold i denne Sommer i Paris har Hr. Lange truffet de fornødne Arrangements med forskjellige af de Folk, som besørge det ydre Udstyr ved bal-masqués, samt indkjøbt for betydelige Summer Fløiler og Gulddrapperier, som ville blive anvendte til Udsmykning af selve Theatret, medens Ind- og Opgangene ville blive decorerede med kunstige Blomster og Guirlander, oplyste af Gas og i samme Smag, som man seer dem i de smukke Bassins i ”Jardiin des fleurs” og ”Mobile” i Champs Elysées, hvor de farverige Pragtblomster frembringe en vidunderlig Effect. Hvad det øvrige sceniske Udstyr angaaer, da glæder det os at erfare, at Hr. Lange her hjemme har sat sig i Forbindelse med Enkelte af vore første Kunstnere, der med Beredvillighed have lovet ham deres Assistanee. Entréen vil rimeligviis blive temmelig høi, men vi tvivle ikke om, at dette Foretagende dog vil blive protegeret af det Publicum, som i en Hovedstad er det toneangivende, og som jo for en dristig og smagfuld Entrepreneur maa være det, som han helst kan ønske at staae i Rapport til.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Fyens Stiftstidende, 27. august 1856, s. 2

Læs også