9. oktober 1901

Avisreportage

Mulighederne for at indrette en talescene på Hofteatret sonderes

Det ny Theaterprojekt.

Kjøbenhavn, den 9. Oktober.

Der dukker af og til Planer op om en Omkalfatring af det kongelige Theater, der, som bekjendt, er et af Nationens Smertensbørn. For et Par Aar siden kom Hr. Heide, den vidt bekjendte, med en Plan, gaaende ud paa, at der skulde bygges et nyt Theater i Tordenskjoldsgade, hvor den romerske Badeanstalt ligger; og nu har samme Hr. Heide, sammen med Direktør i østasiatisk Kompagni, N. Andersen, Fabrikejer Hagemann og Bankdirektør Glückstadt, udspekuleret et nyt Projekt, hvorefter det gamle Hoftheater paa Kristiansborg Slotsplads skal bygges om til Nationaltheater, medens Theatret paa Kongens Nytorv fremtidig kun skal benyttes til Ballet og Opera. De fire Pengematadorer vil fremskaffe Planer og Tegning til det gamle Hoftheaters Ombygning og vil dernæst laane Staten 250,000 Kr. til Hjælp for Planens Iværksættelse.
”Berlingske Tidende” mødte i Aftes med en Meddelelse om, at baade Kultusminister Christensen og Trafikminister Hørup havde billiget Projektet; men efter hvad vi erfare, er denne opsigtsvækkende Efterretning mildest talt forhastet. Der er forhandlet med Kultusministeren om Sagen, og Hr. Hørup har tilladt Hr. Heide at lade foretage Opmaalinger i Hoftheatret. Men at Ministrene skulde have godkjendt Planen, inden den endnu er udarbejdet i sine Enkeltheder, derom er der selvfølgelig ikke Tale.
I Theaterinteresserede Kredse er der forøvrigt meget delte Meninger om Hr. Heides Projekt. Og hvad Regeringen end vil mene om de Planer, der skal foreligge udarbejdede om et Par Maaneder, er det vel tvivlsomt, om den vil føle Trang til at laane 250,000 Kr. af d’Hrr. Heide m. fl. Kan Regeringen skaffe Udvej for de andre Penge, Staten i den nærmeste Fremtid skal bruge, skaffer den vel Udvej for dem med.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Viborg Stifts Folkeblad, 11. oktober 1901, s. 2

Læs også