4. oktober 1880

Avisreportage

En karakteristik af Adelaide Ristoris virke ved Hofteatret

– Signora Adelaide Ristori havde igaar ved sin første Gjenoptræden samlet ret godt Huus i Hoftheatret, og Publikum hilsede hende strax, da hun viste sig som Elisabetta, Regina d’Inghilterra, med stærk Applaus. At Bifaldet senere fornyedes gjentagne Gange, fornemmelig udtrykt i Fremkaldelser efter de forskjellige Akter, og at det culminerede efter den med vidtgaaende Naturalisme, men med tilsvarende, storartet Dygtighed udførte 5te Akt, behøver næppe at siges; den berømte Tragedienne har jo en af sine meest glimrende Forceroller i dette Stykke, hvis krasse Sammenhobning af Effektscener forøvrigt er lige saa lidt tiltalende, som Hovedrollens Fremstilling ved Ristori er beundringsværdig i sin uforlignelige Stiil. Hendes Medspillende opfordrede just ikte heller til Efterligning, men lige saa lidt til Beundring. Dog tog Signor Udina som Essex et stormende Bifald for sin store Kraftscene i 3die Akt, og Signora Viscardi, der spillede Maria Stuarts forhenværende Tjenerinde, fik ligeledes Bifald for sin ene lille Scene; andre af Præstationerne vare derimod nær ved at fremkalde mere Munterhed, end det vel egentlig var Meningen, og selve det energiske og paa sin Viis vistnok vellykkede Arbeide, som Souffleuren leverede, kunde ikke fuldt behage. Om de overordentlig lange Mellemakter gjælder det Samme; men Ristoris Storhed er ubestridelig saa betydelig og saa interessant, at man dog ikke kunde Andet end bære et stærkt og varigt Indtryk hjem fra Forestillingen.

(Nat.-Td.)

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Aarhuus Stifts-Tidende, 5. oktober 1880, s. 2

Læs også