8. marts 1908

Avisreportage

Mulighederne for at indrette en talescene på Hofteatret sonderes

Rigsdagsmænd i Hofteatret
Det af Folkethinget nedsatte Udvalg, som har det kongelige Teaters Forhold under Overvejelse, beskæftiger sig bl. a. ogsaa med Spørgsmaalet om en ny Talescene. For et Par Uger siden besøgte Udvalget Teatret paa Kongens Nytorv og overbevistes om, at alt ikke var her, som det bør være. Direktør Ejnar Christiansen har jo med megen Styrke krævet en ny Talescene.
Udvalget har i den Anledning i Gaar besøgt det gamle Hofteater ved Kristiansborg Slot, hvor der ikke har været spillet, siden Slottet brændte. Besøget var særdeles interessant, og noget praktisk Udbytte vil det maaske give, selv om ikke den Plan, arkitekt Thonning i sin Tid har fremsat om Teatrets Ombygning skulde blive Virkelighed. Ombygningen vil efter Hr. Thonnings Plan give plads for ca. Tusind Tilskuere, men den vil ogsaa koste ca. 600,000 Kr.
Som Hofteatret nu ligger, egner det sig kun til Oplagsrum og benyttes da ogsaa som saadant. Udefra set er der intet, der fortæller om en Hofscene, men er man først kommet indenfor – Adgang fra Buegangen tilvenstre for Slottet – mindes man straks om gamle Dages Teatertid. Opgangen er ganske vist kun en temmelig smal Trappe, men Teatrets Scene er meget dyb. Tilskuerpladsen er smal, og der er lavt til Loftet, men Forgyldningen er ikke slidt af den gamle, brandfarlige Kasse.
Tilhøjre for Scenen, hvor Kongelogen findes, blev der under Frederik den Syvende indrettet et særligt Rum for Grevinde Danner, Kongens Kæreste. Overfor Publikum var der saaledes en lille Adskillelse mellem Kong Frederik og Grevinden, men i Værelset bagved, hvorhen Folkets Øjne ikke naaede, havde de to det ugenert.
Med Interesse dvæler man en Stund i dette lille Værelse, som findes paa højre Side af Scenen. Her mødtes Dronning Caroline Mathilde med Strueense. Det røde Silketapet hænger i Laser. En Rigsdagsmand flaar en smal Strimmel af det og tager den med som et Minde. Et Par Kolleger tvinger ham til at dele det, så hver faar en Stump.
Solidest i det gamle Teater er Loftet med de svære Bjælker og de underlige Skorstene, der kryber helt hen under Taget, blot for at Bygningen ikke skulde have flere end to Skorstenspiber. Enevælden holdt paa den ydre Stil. Den indvendige Komfort var kun ringe baade for Paaklædningsværelsers og Toiletters Vedkommende.
Nu vil det vise sig, om Hofteatret kan komme til ny Værdighed. Slottets Arkitekt. Hr. Thorv. Jørgensen, har i øvrigt i sin Plan inddraget den gamle Bygning til Privatbeboelse for Funktionærer.

A. C. M.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Social-Demokraten, 8. marts 1908, s. 1

Læs også