22. januar 1874

Avisreportage

Madame Løhr underholder på Hofteatret

Fru Løhrs Forevisninger. Athens Ruiner ere for kort Tid siden blevne fotograferede under Ledelse af berømte berlinske Arkitekter, og Fru Løhr har været saa heldig at faa Exemplarer af disse Fotografier sendte til Indlemmelse i sin Samling, som derved har faaet en værdifuld Forøgelse. At dette er Tilfældet, har Fru Løhr faaet konstateret paa en Maade, som hos os maa give disse Billeder en yderligere Tiltrækningskraft, idet hun i Torsdags har forevist dem for nogle af vore mest berømte Kunstnere, og der er derefter af d’Hrr. Landskabsmaler I. Ia Cour, Professor C. Hansen, Prof. J. A. Jerichau, Docent Jul. Lange, Professor F. Meldahl, Professor N. Simonsen, Billedhugger Th. Stein, Arkitekt H. C. Stilling og Professor F. Vermehren blevet underskrevet følgende Udtalelse: ”Undertegnede Medlemmer af Kunstakademiet have med megen Fornøielse seet Fru F. Løhrs Fremstillinger paa Hoftheatret af Athens Ruiner og anse dem for værd at sees af Enhver, som ønsker et tydeligt og nøiagtigt Indtryk af nogle af Bygningskunstens ypperste Mesterværker”.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen (København), 25. januar 1874, s. 1

Læs også