28. december 1856

Avisreportage

Maskerade på Hofteatret

Hoftheatret. Det kunne ikke ventes, at den første af de ved Kammerraad Lange foranstaltede Maskerader paa Hoftheatret vilde blive talrig besøgt, det var som en Prøvefart, og det egenlige Publikum kommer først, naar det faaer at vide, hvorledes det Hele er, hvilke Arrangements der ere trufne, hvilken Tone der hersker osv. Der er efter denne første Prøve al Grund til at stille disse Maskerader det gunstigste Horoskop. Man vil neppe kjende Hoftheatret igjen, saa store Forandringer ere skete, og den hele Dekoration gjør Kammerraad Lange den største Ære. Tilskuerpladsen er befriet for alle Bænkene og forvandlet til en glimrende belyst Dandsesal, hvor Orkestret er anbragt i Baggrunden af Parterret; Trapper føre derfra op til Theatret, som ligeledes er blevet en Dandsesal og forvandlet til en meget smagfuld maurisk Hal. Bag Theatret er atter Restaurationslokalet, der har flere mindre Værelser for Selskaber; den tidligere Garderobe og Forsalen ere ligeledes smukt dekorerede, forsynede med Speile, Sofaer og Lænestole, og der findes her et Buffet for lettere Forfriskninger. Dandsemusiken udføres af det fortrinlige Lumbyeske Orkester. Navnlig fra Logerne yde de tvende Dandsesale i den rige Belysning og den brogede Mængde et sjeldent smukt og livligt Skue. Ved det hele Arrangement er der taget ethvert Hensyn til de Besøgendes Komfort, og navnlig fortjener det Omtale, at Beværtningen er meget god, medens man i Kasino selv ved Karnevalerne har været plaget ikke blot af høie Priser, thi disse ere ved saadanne Leiligheder uundgaaelige, men ogsaa med simple Barer og overordenlig slet Betjening. Der kan ingen Tvivl være om, at de følgende Maskerader, af hvilke den første allerede er ansat til næste Søndag, ville samle et talrigt og elegant Publikum, og dette vil give det Liv, som i Søndags savnedes; del er Dandsen, som er Hovedsagen ved vore Maskerader, Karnevalselementet kan ikke trænge sig igjennem, fordi Publikum selv ikke engang forstaaer at more sig med de enkelte Masker, som paatage sig det lidet taknemlige Arbeide efter bedste Evne at være morsomme. Men for Tilvejebringelsen af smukke og elegante bals masques ere Betingelserne gunstigere paa Hoftheatret end noget andet Sted, og vi raade dem, der ynde denne Art Fornøielse, at benytte Lejligheden, medens Alt endnu er frisk og nyt.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dagbladet (København), 30. december 1856, s. 1

Læs også