3. oktober 1768

Bekendtgørelse

-

Directricen af den Franske Hof-Theatre, boendes hos Hof-Juvelerer Fiskaine i Høybroestrædet, haver den Ære at avertere Liebhaberne af den Franske Comoedie, at de efter Behag kan accordere om Logerne aarligen eller maanedlig. Priisen af de første Loger er 40 Rigsdaler Maanedlig. Anden Loge, saavel som Amphitheatre-Loger betales efter Proportion. Der bliver spilt tre Gange om Ugen heele Vinteren igiennem, og tager sin Begyndelse fra 1ste October, Masqueraden undtagen, som holdes hver 4 Dag. De som behager Parterre-Sedler for heele Vinteren indtil Paaske, kan faae for 10 Rigsdaler contant, og Accorden om Logerne betales ved hver Maaneds Udgang.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 3. oktober 1768, s. 4

Læs også