1. januar 1844

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Jørgen Heinrich Lorck mindes dramatikernes virke i Studenterforeningen

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens Dialogen først blev til i en Samling af dem, der ansaaes for vittige Hoveder. Jeg erindrer saaledes at Senioratet en Gang var i stor Forlegenhed, fordi der absolut skulde gives en Forestilling i en eller anden Anledning, men det var aldeles umuligt at tilvejebringe et passende Stykke dertil. Man greb da til den Udvej at forsamle alle de vittige Hoveder i Senioratets Værelse, hvorefter der blev henlagt et Ark Papir for hver af dem med Tilhold om at skrive det fuldt af Vittigheder. De paa denne Maade Anholdte fandt dette Indfald saa morsomt og originalt, at de bleve i godt Humeur, der yderligere opfriskedes ved nogle Flasker Vin, og da tilmed Kappelysten ikke undlod at vise sin gavnlige Indflydelse, varede det ikke ret mange Timer, inden alle Arkene vare afleverede, fuldt beskrevne med mere eller mindre gode Vittigheder og Brandere. Paa Grundlag af disse Ark eller rettere sagt med disse løse Stene uden Kalk, blev der da opført en dramatisk Bygning, der rigtignok var saa svag, at man generede sig ved at give det andet Navn end ”Ingenting”, og med denne Titel blev Stykket (sic) da spillet paa Hoftheatret under levende Bifald.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Jørgen Heinrich Lorck: Femoghalvfjerdsinds-tyve Aar: Erindringer nedskrevne for Venner og Bekjendte, København 1885, s. 80-81

Læs også