18. februar 1844

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

Jørgen Heinrich Lorck mindes premieren på ”Genboerne”

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo er en af de betydeligste i Stykket, syg og kunde ikke medvirke. Man var nu i den største Forlegenhed, da Ingen med saa kort Varsel turde paatage sig denne store Rolle, og man besluttede da at henvende sig til mig som en routineret Veteran. Smigret ved den Tillid, der saaledes vistes mig, lovede jeg da ogsaa at gjøre Alt, hvad jeg formaaede for at vise mig værdig til den. Dagen før Forestillingen blev Rollen mig tilsendt tidlig paa Formiddagen med den Besked, at der ikke kunde blive anden Prøve end Generalprøven, der skulde afholdes Kl. 12 Middag den næste Dag, som var Forestillingsdagen. Uagtet jeg strax indsaa, at denne Rolle slet ikke laa for mine Evner eller passede for min Personlighed, saa at der slet ikke kunde blive Talen om at spille den paa en tilfredsstillende Maade, saa troede jeg dog nok, at jeg vilde være istand til at lære den, saa at Stykkets Opførelse kunde blive muliggjort, naar jeg anvendte al min Tid og al min Flid paa at læse. Det lykkedes mig da ogsaa at kunne møde til Generalprøven i rette Tid, temmelig sikker i Rollens Memorering, saa at det erklæredes, at Stykket kunde gaa om Aftenen. Naturligvis rygtedes det snart imellem Studenterne, at min beredvillige Imødekommen havde reddet Forestillingen, og da jeg traadte ind paa Scenen i Forspillet, der foregaaer paa Chr. 4., blev jeg modtaget med en uendelig Jubel og et voldsomt Bombardement med Kaalhoveder, Gulerødder, Spinat og andre Grøntsager, der oversvømmede hele Scenen, saa at et Par Tjenere først maatte feje denne reen, inden Stykket kunde fortsættes. Det var Publikums Bidrag til Aftenens Morskab, en Parodi paa Bouketkastningen til de søde Italienere, der netop paa den Tid forrykkede Hovederne og Hjerterne paa Kjøbenhavns finere Portion.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Jørgen Heinrich Lorck: Femoghalvfjerdsinds-tyve Aar: Erindringer nedskrevne for Venner og Bekjendte, København 1885, s. 158-159

Læs også