12. marts 1839

Koncept til brev fra den senere Christian 8. til Frederik 6.

En festlig maskerade på Hofteatret

Deres Majestæt, min beste Cousin!
Mascaraden på HofTheatret lykkedes i alle Henseender saa vel, at jeg ej kan nægte mig den Fornøjelse at yttre dette for Kongen. Der var særdeles fuldt, men den skønneste Orden, saa at enhver med Behagelighed kunne bivaane samme. Der blev danset hele Tiden og der herskede en sver Munterhed, som ej blev forstyrret ved nogen Uorden. De Herrer som have paataget sig Indretningen af det heele fortiener saaledes Paaskiønnelse alle deeltagende for den Omsorg og Ulejlighed de have anvendt og som har baaret saa gode Frugter.
d. 12. marts

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Anders Monrad Møller (udg.): Kong Christian VIII.s breve 1801-1839, prins og konge Christian Frederiks brevveksling med Frederik VI, Bd. 1-3, København 2011-2014, nr. 712

Læs også