26. februar 1842

Læserbrev

Publikumstilstrømning til Hofteatret

Til Vedkommende ved den italienske Opera. Hoftheatret aabnes paa Forestillingsdagene, som bekjendt, een Time førend Operaen begynder. Men længe førend den Tid samler sig en stor Masse Mennesker i Gangene, udenfor Theatrets Forsal, for ved Dørens Oplukning til Denne, at sætte sig i Besiddelse af de attraaede Pladse. Denne Masse stormer til fra begge Opgange og forøges hvert Øieblik indtil Klokken slaaer 6, da Døren aabnes. Men da finder, uagtet Politiets og vagtens Nærværelse den afskyeligste Trængsel Sted. Alle søge at naae Maalet, at komme igjennem den ikkun halvt oplukkede Dør; de Stærke og Brutale trænge sig frem, og Damernes Skrig og Herrernes Raaben høres i denne Nød. Lykkelig den, som slipper ind uden at have taget Skade paa Legemet eller Klæderne, men selv den derved udstaaede Angst kan indvirke skadeligt paa svage Gemytter.
Man haaber derfor ikke forgjeves at henvende sig til Vedkommende med Bøn om Foranstaltning til, at en saa vederstyggelig og usædelig Uorden for Fremtiden ikke kan finde Sted. Intet kan hæves lettere, naar ikkun det vagthavende Politie paalægges at ordne Tilskuerne i Rækker ved deres Ankomst, saaledes som det forhen fandt Sted ved Det Kongelige Theater, dengang der var Rift om Billetter.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Politievennen nr. 1365, 26. februar 1842, s. 138-139

Læs også