Emne: Fester

Bekendtgørelse

Efter den høie Over-Directions givne Tilladelse bliver der ved forestaaende offentlige Bal en Masque paa det kongl. Hoftheater, Søndagen den 31de Januari, beværtet ved Bufettet i Entree-Salen, saavelsom ved de øvrige Bufetter med Conditori, Ligveurer, Punch, Lemonade, Chocolade, Iis, Thee og Caffe, ligesom der i Værelserne paa Gangen, skraas for Entree-Salen, beværtes med varm Spiisning …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Der har været Tale om i vinter at afholde Studenterkarneval i Casino, men denne Plan skal være stødt paa Vanskeligheder, idet der fra Direktør Andersens Side er blevet stillet saa høje Fordringer, at disse i Forbindelse med Udgifterne til Arrangement og Dekorationer (der paatænktes en ”persisk”) omtrent vilde sluge hele Indtægten selv ved godt Besøg. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Ved den Fest, som Hs. Maj. bivaanede i forrige Uge paa Hoftheatret, havde En Menig skreven en Sang, der var, naturligviis i Forfatterens Tanker – et Mesterværk. Det lader imidlertid ikke til, at ”Digtet” fik den ønskede Paaskjønnelse; dog Forfatteren var ikke raadvild – ”Beskedenhed er en skjøn Dyd” – han lader Digtet aftrykke, …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Søndagen den 1ste Febr. var Bal en Masqve paa Hoftheatret i Anledning af Hs. Majestæts høie Fødselsdag. Maskernes Tal beløb sig til 1600, det er med andre Ord, til saa mange at der ikke kunde rummes Fleere, og at Maskerne næsten maatte trænge sig frem. Etter Kl. 11 blev der afsungen en Nationalsang, og da …

Avisreportage Læs mere »

August Bournonvilles erindringer

Hans talrige Elever, hvoriblandt flere af Skuespillets og Operaens Medlemmer, der havde begyndt deres Theaterbane paa Dandseskolen, foranstaltede en Fest paa Hoftheatret i Anledning af hans 83de Aars Fødselsdag og havde til den Ende, ham uafvidende, ladet male hans Portrait af den paa hiin Tid (1816) meget yndede Kunstner Viertel. Billedet lignede ganske udmærket, men …

August Bournonvilles erindringer Læs mere »

Christian 8.s dagbog

Kl. 21.30 til maskerade på Hofteatret til fordel for de vandlidte. Der var mange mennesker, men det gik meget ordentligt, blev til kl. 3 morgen.