Emne: Italien

Avisnotits

Italiensk Opera. Hovedstadens musikelskende Publikum har nu Haab om at erholde en italiensk Opera til Vinter, idet en Prof. Brenzeri har meldt sig som Entrepreneur til en saadan paa Hoftheatret.

Avisnotits

Kasino synes at ville faae farlige Konkurrenter i den følgende Saison, hvis Rygtet har Ret, naar det fortæller, at et fransk Skuespillerselskab i Forening med nogle italienske Sangere har faaet Tilladelse til at give Forestillinger paa Hoftheatret, der jo nu staaer ledigt, og at den forhenværende kgl. Skuespiller, nu Theaterdirektør Cetti, vil give Forestillinger paa …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret underkastes i denne Tid en Reparation. Salen bliver opmalet, og selve Theatret underkastes forskjellige Forbedringer, navnlig hvad Maskineriet angaaer. Det hedder, at et fransk Vaudevilleselskab, afvexlende med italienske Operasangere, under Mad. Bozzis Direction, har faaet Tilladelse til at give Forestillinger paa Hoftheatret i Løbet af Vinteren.

Avisnotits

Italiensk Opera. (Flpst.) En italiensk Theaterdirecteur, der skal have et meget godt Operaselskab, er i disse Dage ankommen til Kjøbenhavn i det Øiemed at etablere en italiensk Opera for i Vinter. Han afreiste i Onsdags til Glücksborg, for hos Hs. Maj. Kongen at udvirke Tilladelse til at benytte Hoftheatret til sine Forestillinger.

Avisnotits

Signora Bennati, den fejrede italienske Sangerinde, er bleven angreben af en heftig Forkjølsesfeber, som allerede i flere Dage har holdt hende fangflet til Sygelejet. Maaske er det Grunden til, at Direktør Lorini endnu ikke har aabnet de bebudede Forestillinger paa det ham af Overhofmarskallatet overladte Hoftheater.

Avisnotits

Hoftheatret. Den hidtilværende Kasino-Direkteur Brun skal nu virkelig have faaet Tilladelse til at give Forestillinger paa Hoftheatret og man fortæller, at han har isinde engagere enten et fransk Skuespillerselskab eller et itallensk Operaselskab.

Avisnotits

Et italiensk Operaselskab, som under Ledelse af Directeur Strakosch i dette Efteraar har givet Forestillinger i Götheborg og derfra medbringer et godt Ry, kan i Slutningen af næste Maaned ventes til Kjøbenhavn for at give en Række Operaforestillinger paa Hoftheatret, som er overladt til Selskabet.

Avisnotits

Italiensk Opera. Efter Forlydende i ”Flk. Av.” har Direktøren for den italienske Opera faaet Tilladelse til med sit Selskab at give 12 Forestillinger paa Hoftheatret. Disse ville formodentlig tage deres Begyndelse først i næste Uge.

Avisnotits

De italienske Operaforestillinger paa Hoftheatret have været saa daarligt besøgte, at der forleden Aften endog kun var solgt Billetter for 12 Rd., hvorfor ogsaa Forestillingen blev tilbagekaldt.

Avisnotits

Hofteatret. Paa Grund af Mad. Zina Ides Hæshed kunde Trovatoro ikke opføres igaar Aftes. Derimod er den ansat til Opførelse i Aften.