Emne: Krig

Avisreportage

– I Eftermiddag er der paa Hofteatret aabnet en Basar til Fordel for Krigerfonden, som skal staa aaben i hele 7 Dage. Da der er gjort meget for Udstyrelsen og der er skænket mange og tildels værdifulde Gaver til den, er det sandsynligt, at den vil give et godt Udbytte, skjønt det ikke just nu …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Denne er utvivlsomt for Tiden den mest yndede dramatiske Kunstner her. Et Bevis herpaa havde man i Aftes ved det overvældende Besøg, der strømmede til Krigerfondens Bazar i Hoftheatret for at høre ham læse P. P. Holsts ”den lille Hornblæser”, der ledsagedes af Tableauer.

Bekendtgørelse

Forestilling paa Hoftheatret. Næste Tirsdag, den 24te April, agte endeel unge Mennesker, at give en musicalsk-dramatisk Underholdning, til Fordeel for de ved Eckernförde Faldnes Efterladte, bestaaende af: 1ste Afdeling. 1. Ouverture til Oberon af C. M. Weber. 2. Chor af Halevy. 3. Ave Maria af Schubert, for Violoncel, udføres af Hr. Capelmusicus Sahlgreen. 4. Vocal-Nummer, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Krigerfondets Basar paa Hoftheatret, der aabnedes i Tirsdag og vedvarer indtil den 27de ds. hver Aften fra Kl. 5 til 10, har, navnlig i de to sidste Dage, været stærkt besøgt, hvilket Formaalet og Arrangementet ogsaa fortjener. Theatrets Forsal er dekoreret med Vaaben, Buster og en koloreret Afbildning af Bissens Landsoldat. Tilskuersalen er ligeledes smykket …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Ved Pianisten Schows (Frivillig i Arméen) Aftenunderholdning paa Hoftheatret udføres to Tableauer, arrangerede af Brødrene Price, ved kgl. Historiemaler Simonsens Medvirkning: 1) Episode af Træfningen ved Dybbel; 2) En Bivouac efter Slaget ved Slesvig.

Frederik Schmidts dagbog

Rahbek læste nu for os Albert v. Thuneisen af Iffland, som han har oversat og vil faae opført paa Hoftheatret i Vinter. Et – især under nærværende Periode – interessant Stykke, da det har Bombardements- og andre krigerske Scener. Charactererne ere ogsaa vel tegnede og Dialogen levende. Ved nogle Steder især kan man vanskeligt holde …

Frederik Schmidts dagbog Læs mere »

Avisreportage

Krigerfondens Basar paa Hoftheatret har havt næsten altfor godt Hus, idet det temmelig indskrænkede Rum hver Aften var propfuldt, saa at man næsten hverken kunde se eller hære Noget. Handelen i Butikerne gik derfor ogsaa noget trevent, hvorimod Tombolaen og Rouletterne var ganske fortræffelig. Udvalget gjør Regning paa, at der bliver et Overskud af omtr. …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Basaren i Hoftheatret til Fordel for “Krigerfonden” er aaben hver Dag til den 27. ds. inklusive, fra Kl. 5-10 Eftm. Med Basaren er forbunden velvillig Assistance af det kongelige Theaters Kunstnerinder og Kunstnere, Gymnastisk Institut, Musikdirektør Bald. Dahl og de i Kjøbenhavn garnisonerede militære Afdelingers Musikkorps. Program for Lørdag den 25. Januar. Kl. 7½. “Den …

Bekendtgørelse Læs mere »

C.W. Eckersbergs dagbog

Kl 7 efter Indbÿdelse i et Möde med omtrent 150 af alle Stænder i Hoftheatrets Forhal angaaende et Mindesmærke om Slaget ved Fredericia, hvor Bissens Udkast blev antaget.

Avisnotits

Hr. Pianist Haberbier giver en Concert paa Løverdag paa Hoftheatret. Denne Concert vil ikke blive givet til Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte, da Kunstnerens tidligere Bestræbelser i det nævnte Øiemeed have mødt en høist uventet Modstand og Mangel paa Understøttelse fra forskjellige Sider.