Emne: Krig

Frederik Schmidts dagbog

Rahbek læste nu for os Albert v. Thuneisen af Iffland, som han har oversat og vil faae opført paa Hoftheatret i Vinter. Et – især under nærværende Periode – interessant Stykke, da det har Bombardements- og andre krigerske Scener. Charactererne ere ogsaa vel tegnede og Dialogen levende. Ved nogle Steder især kan man vanskeligt holde …

Frederik Schmidts dagbog Læs mere »

Avisreportage

Krigerfondens Basar paa Hoftheatret har havt næsten altfor godt Hus, idet det temmelig indskrænkede Rum hver Aften var propfuldt, saa at man næsten hverken kunde se eller hære Noget. Handelen i Butikerne gik derfor ogsaa noget trevent, hvorimod Tombolaen og Rouletterne var ganske fortræffelig. Udvalget gjør Regning paa, at der bliver et Overskud af omtr. …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Basaren i Hoftheatret til Fordel for “Krigerfonden” er aaben hver Dag til den 27. ds. inklusive, fra Kl. 5-10 Eftm. Med Basaren er forbunden velvillig Assistance af det kongelige Theaters Kunstnerinder og Kunstnere, Gymnastisk Institut, Musikdirektør Bald. Dahl og de i Kjøbenhavn garnisonerede militære Afdelingers Musikkorps. Program for Lørdag den 25. Januar. Kl. 7½. “Den …

Bekendtgørelse Læs mere »

C.W. Eckersbergs dagbog

Kl 7 efter Indbÿdelse i et Möde med omtrent 150 af alle Stænder i Hoftheatrets Forhal angaaende et Mindesmærke om Slaget ved Fredericia, hvor Bissens Udkast blev antaget.

Avisnotits

Hr. Pianist Haberbier giver en Concert paa Løverdag paa Hoftheatret. Denne Concert vil ikke blive givet til Indtægt for de Saarede og Faldnes Efterladte, da Kunstnerens tidligere Bestræbelser i det nævnte Øiemeed have mødt en høist uventet Modstand og Mangel paa Understøttelse fra forskjellige Sider.

Avisnotits

Violinistinden Amalia Hansen agter at give en Concert paa Hoftheatret til Fordeel for de Fangnes og Faldnes Efterladte paa ”Gefion” og ”Christian den Ottende”, hvis Indhold nærmere vil blive bekjendtgjort.

H.C. Andersens dagbog

Idag sidste Festdag. Artelleriet beværtet i Ridehuset. I Solskin drog de fra Christianshavn derhen; alle Laugene vare med deres Faner. Jeg stod oppe paa Altanen udenfor Hoftheatret. – De brogede Faner, de mange Mennesker bølgede dernede. Inde i Ridehuset talte Kongen flere Gange og godt. Nielsen sagde at de havde pløiet Schlesvigs Agre, ikke med …

H.C. Andersens dagbog Læs mere »

Avisnotits

I Mandags holdtes et Møde i Hoftheatrets Forsal i Anledning af Monumentet til Erindring om Slaget ved Fredericia. Efter at Minister Clausen havde givet en Beretning om Alt, hvad der var foretaget i denne Sag, gik man over til Forhandlingen, som var ganske kort, hvorpaa man stred til Afstemning, og med 73 Stemmer mod 19 …

Avisnotits Læs mere »

Otto Zincks erindringer

1849 spillede vi En Ødeland, der, som ovenfor omtalt, var oversat af Liebenberg og spilledes til Indtægt for ham. Jeg mindes, at jeg netop den Dag, da Generalprøven paa Stykket fandt Sted paa Hoftheatret, ifølge September-Loven 1848 havde trukket mig til Soldat paa Sessionen, der blev afholdt paa Hotel Du Nord. Sessionen trak længe ud, …

Otto Zincks erindringer Læs mere »