Emne: Magi

Avisnotits

– Imorgen (Tirsdag) Aften giver Hr. Döbler sin tredie Forestilling paa Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. allern. Tilladelse giver Professor i den høiere Magi HERMANN fra Wien, Medlem af det britiske Akademi for Universal-Industri, Videnskaber og Kunst, idag, Onsdag den 23de Mai Kl. 7, paa Hoftheatret: En stor Soiree mystérieuse et phantastique i 3 Afdelinger: 1ste Afdeling: 1) Udkasten af Kort i alle Retninger; 2) Kegle og Orange; …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Professor Hermann give sin næstsidste overordenlige Forestilling i den høiere naturlige Magi Mandagen den 28de Mai, Aften Kl. 7, paa Hoftheatret. Det Nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter til sædvanlige Priser faaes hos kongelig Theatercasserer Westermann. Laxegaden 192.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Forestillingen i Aften gives til Benefice for Hr. Seemann. Repertoiret vil indeholde mange Nyheder.

Avisreportage

Hofteatret. Hr. Seemanns Forestillinger paa Hofteatret ere hidtil blevne givne for omtrent halvt Hus, men et meget taknemmeligt Publikum, og det kan heller ikke nægtes, at han baade hvad Repertoiret og Udførelsen angaar, staar fuldkommen ved Siden af, om ikke over Flertallet af vor Tids ”Troldmænd”, ligesom han ogsaa er i Besiddelse af særdeles smukke …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Physikalske Forlystelser og mekaniske Kunster. Søndagen den 9de Januar, vil Physikeren v. Linski, have den Ære, efter kongelig allenaadigst Tilladelse at give en brillant Forestilling paa det kongelige Hoftheater. Han tager sig den Frihed at indbyde alle Yndere af denne Kunst, at beære ham med deres ærede Nærværelse, da han vil give Forestillinger, der kun …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

– I denne Tid producerer fig her en Professor i den saakaldte ”højere naturlige Magie, ”Hr. Hermann fra Wien, som iforgaars gav sin tredie Forestilling paa Hoftheatret, for et talrigt Publikum. Hans Konststykker udmærke sig ikke saameget ved deres Nyhed som ved Maaden, hvorpaa han udfører dem. Dette skeer med en Lethed og Sikkerhed, der …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Til Professor Herrmanns Forestilling ionsdags Aftes paa Hoftheatret var næsten Alt udsolgt. Da det lader til, at Publicum nu først ret har faaet Smag paa Hr. Herrmanns interessante Produktioner, turde han muligen finde sig opfordret til at udsætte sin Afrejse herfra og endnu at give nogle Forestillinger.

Avisnotits

Professor Hermann giver i aften sin sidste Forestilling paa Hoftheatret til Fordeel for Sygehjemmet.

Avisnotits

Hofteatret. I Aften begynder Hr. Seemann sine magiske Forestillinger.