Emne: Maskerader

Henrik Nikolai Clausens erindringer

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.

Bekendtgørelse

Ligesom Administrationen allerede har bekiendtgiort at det til Onsdagen den 3die d. M. i det Kongelige Hoftheater bestemte Bal en masqve, formedelst indtrufne Fonhindringer, ei gives, saaledes bekiendtgiøres end videre herved, at et saadant Bal en masque bliver for sidste Gang i denne Vinter, givet anden Paaskedag, eller Mandagen den 15de April førstkommende paa ovennævnte …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

En Guldbroche er tabt Onsdagen den 1ste Februar paa Maskeraden i Hoftheatret. Den bedes mod en god Douceur afleveret ved Nybørs 14, 2den Sal.

Avisnotits

Kammerraad Lange skal have erholdt Bevilling for 3 Aar til at give Maskerader paa Hoftheatret. (Ringst. Avis)

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Tirsdagden den 15te Marts sidste Bal en masque. De Herrer og Damer, som ønske at deeltage, maae indtil Kl. 12 være klædte i Domino eller Charakteerdragt. Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere klædte i Domino eller Baldragt. Dandsene arrangeres af …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Torsdagen den 8 December bliver paa Det Kongel. Hoftheater Bal paré en Domino for alle 9 Klasser, og udleverer Kasserer Lenkiewitz Biletterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag udi Forsalen ved bemeldte Theater.

Avisnotits

I Søndags den 9 Febr. er paa Hoftheatret paa Maskeraden tabt en Diamants Brystnaal i oval Form, som var besadt i Omkredsens Runddeel med 11 temmelig store Stene og i midten en større og 2 minde dito, for Tilbagelevering paa Østergade 37 i Boutiken betales en Douceur af 50 Rd.

Frederik Schmidts dagbog

Min Kone fik i Middags Billett til Maskeraden i Aften og tager derhen med Husets Jomfrue. Jeg tilbragte Aftenen med at gjennemlæse Endeel af mine æstetiske Excerpter og gik til Sengs Kl. 11. Min Kone kom først Kl. 1 fra Maskeraden, hvor hun havde moret sig got og været Naboerske i en Loge til Kongen …

Frederik Schmidts dagbog Læs mere »