Emne: Pantomime

Bekendtgørelse

Hof-Theatret Med kongelig allernaadigst Tilladelse bliver paa det kongelige Hoftheater förstkommende Löverdag og Söndag Aften den 25de og 26de April opfört en stor Deel gymnastiske Övelser, hvoriblandt Hoved Entreerne og Pas de deux bliver exeqveret af dee smaa Jomfrue Pricer, – Derefter bliver opfört en meget smuk comisk Pantomime, kaldet Harleqvin Scelet eller Beenrad, hvilken …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi tillade os foreløbig at henlede Publikums Opmærksomhed paa den Aftenunderholdning, som Familien Price førstkommende Løverdag agter at give paa Hoftheatret, og til hvilken der er componeret et nyt Divertissement og flere nye Tableauer. Forestillingens Glandspunkt vil iøvrigt blive Tryllepantomimen ”Guldnøglen”, med nye Forvandlinger og Dekorationer.

Avisnotits

Hoftheatret. Brødrene Prices Forestilling beæredes med Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Nærværelse. Forestillingen var iøvrigt talrigt besøgt, og de udførte Pantominer bleve modtagne med meget Bifald, som især tildeeltes Udføreren af Pjerrots Parti, Hr. A. Price. De af Jfr. Mathilde Berendt udførte Numere for Pianoforte modtoges med Bifald.

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.

Avisnotits

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse have Undertegnede den Ære Torsdagen den 30te Juni, paa det Kongelige Hoftheater, at given en Forestilling af blandet Indhold, hvilket herved forelöbig bekjendtgjöres. Ærbødigst Familien Price.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse, og velvillig Assistence af Kgl. Capelmusicus Hr. Sahlgreen og Jfr. Mathilde Bernt, have Undertegnede den Ære, Torsdagen d. 31te Marts Kl. 7, paa det Kongelige Hoftheater at give en Forestilling af følgende Indhold: Prolog, af Hr. Prof. H. C. Andersen, fremsiges af Carl Price. 5 Tableauer, arrangerede af Adolph Price, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Mens ”Kasino” gaar og venter paa det franske Pantomimeselskab, som skal udfylde Tiden til ”Kolumbus”s Førsteopførelse, holder Folketheatret i al Stilhed Prøver paa den dansk-franske Pantomime, som sikkert vil træffe ligesaa godt som den originale. I Prøverne, som holdes paa det gamle Hoftheater paa Christiansborg Slot, deltager bl. A. Fru Charlotte Wiehe som Pjerrot jun., …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.