Emne: Pantomime

H.C. Andersens almanakker

Zahrtmann bisat i Holmens Kirke, en Sang af mig. Sluttet Accord med Reitzel om 4000 Exemplarer af ”illustrerede Eventyr” og 2000 ”Samlede Skrifter”. – I Hoftheatret Prices: en Comedie i det Grønne.

H.C. Andersens almanakker

Nøkken første Gang (og Æren tabt og vundet), optaget uden nogen Mishag. I Hoftheatret Prolog af mig til Prices.

H.C. Andersens almanakker

I Hoftheatret Prices Selskab, (en Prolog af mig) her saae jeg første Gang i Loge sammen Kong Fred VII med sin Gemalinde Grev: Danner.

Avisnotits

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse have Undertegnede den Ære Torsdagen den 30te Juni, paa det Kongelige Hoftheater, at given en Forestilling af blandet Indhold, hvilket herved forelöbig bekjendtgjöres. Ærbødigst Familien Price.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med Kongelig allernaadigst Tilladelse, og velvillig Assistence af Kgl. Capelmusicus Hr. Sahlgreen og Jfr. Mathilde Bernt, have Undertegnede den Ære, Torsdagen d. 31te Marts Kl. 7, paa det Kongelige Hoftheater at give en Forestilling af følgende Indhold: Prolog, af Hr. Prof. H. C. Andersen, fremsiges af Carl Price. 5 Tableauer, arrangerede af Adolph Price, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Mens ”Kasino” gaar og venter paa det franske Pantomimeselskab, som skal udfylde Tiden til ”Kolumbus”s Førsteopførelse, holder Folketheatret i al Stilhed Prøver paa den dansk-franske Pantomime, som sikkert vil træffe ligesaa godt som den originale. I Prøverne, som holdes paa det gamle Hoftheater paa Christiansborg Slot, deltager bl. A. Fru Charlotte Wiehe som Pjerrot jun., …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Price indbyder endnu engang i denne Saison Hovedstadens Ungdom til en af de yndede Aftenunderholdninger paa Hoftheatret, der paa Søndag vil blive given til Fordeel for det af Hds. Maj. Dronningen oprettede Børneasyl i Fredensborg. Foruden de to morsomme Pantomimer ”Harlekin Kukkenbager” og ”Harlekin Statue” samt det flere Gange opførte Elevdivertissement vil …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Opfordring til Hr. A. Price. Hr. Adolph Price opfordres herved til atter at give en Pantomime-Forestilling paa Hoftheatret, da saa Mange ved den sidste Fastelavnsforestilling maatte gaa bort med uforrettet Sag paa Grund af, at Alt var udsolgt.