Emne: Politik

Avisnotits

Rigsdagen i Hoftheatret. ”Fædrelandet” foreslaar, sig er ”Dagsav.”, at Hoftheatret skal indrettes til Selskabslokale for Rigsdagens Medlemmer.

Avisreportage

Grundlovsfesten i Kjøbenhavn begyndte med Musik fra den tidlige Morgenstund af. Toget, der samledes paa Exerceerpladsen og bestod af Arbeiderforeningen, Haandværkerforeningen, Studenterforeningen, Vaabenbrødrenes Selskab og de forskjellige Haandværkerkorporationer m. fl. satte sig i Bevægelse Kl. 4’/ og drog til Christiansborg Slots Ridebane, ved Indgangen til hvilken den græske Deputation, der havde taget Plads paa Altanen …

Avisreportage Læs mere »

Axel Grandjeans erindringer

Jeg mindes tydelig Frederik VII i Theatret eller paa Køreture, med Fezzen paa Hovedet og en lille kort Pibe i Munden, ligeledes naar han ved Grundlovsfesterne traadte frem over Kolonnaden, med Kyrads og Hjelm og henvendte et Par Ord til Folket med en mægtig Stemme, der hørtes helt ned til Marmorbroen. Sidste Gang han viste …

Axel Grandjeans erindringer Læs mere »

Avisreportage

Den gjensidige Hjælpeforening for kvindelige Haandarbejdere afholdt i Aftes Aarsmøde paa Hoftheatret. Af Beretningen, der oplæstes af Justitsraad Siem, fremgik, at Foreningen nu tæller 1000 Medlemmer. I det forløbne Aar havde der været 4125 Sygedage, hvoraf 3329 paa Hospitalspleje. Indtægten havde udgjort 11,111 Kr., Udgiften 11,396 Kr. Af det Raben-Lewetzauske Fond havde Foreningen modtaget 300 …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret paa Kristiansborg skal bevares. Folketingets Finansudvalg har aflagt et Besøg i det søndre Ridehus paa Kristiansborg Slots Ridebane. Ovenover Staldene her findes det gamle Hofteater, som det er Meningen at bevare af Hensyn til dets arkitektoniske og historiske Værdi. Iøvrigt er det Hensigten i Ridehusene at indrette Boliger til Kongens Funktionærer, naar Kongen flytter …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hr. Heides Hof-Teater. En Hindring for Københavns Trivsel. Som meddelt har Hr. Arkitekt Thonning udarbejdet et Projekt til Ombygningen af Hof-Teatret, og i Gaar omdeltes disse Planer til Rigsdagens Medlemmer samtidig med at det fortaltes, at Tegningerne var forelagt Kulturministeren, som havde modtaget dem med Velvilje. Alt dette er ganske overraskende. Som bekendt fortalte ”Berl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Man har tænkt paa Hoftheatret, hvor Folkethinget kunde faa Plads, og hvor man vistnok ved at bemægtige sig alle de Værelser, der nu bruges til Embedsboliger og Kontorer, kunde faa en nødtørftig Udenomsleilighed, og Landsthinget lod sig da installere i det ledige Palais paa Amalienborg, hvor sidst Enkedronning Caroline Amalie havde sit Hjem. Men Hoftheatret …

Avisreportage Læs mere »