Emne: Skuespil

Avisreportage

Ristori-Forestillinger. Hr. Giovannini Teserro, Impresario ved det Skuespillerselskab, bestaaende af 25 Medlemmer, hvoriblandt den berømte tragiske Skuespillerinde Mad. Ristori, som i den forestaaende Saison vil give Forestillinger i Stockholm, opholder sig i disse Dage her i Byen for at træffe Overenskomst med et af vore Theatre om Selskabets Optræden her. Det er paatænkt at give …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Afskedsforestillingen paa Hofteatret. En stilfuld Teateraften. Den planlagte, tidligere omtalte Forestilling til Afsked med den gamle Scene, Hofteatret, er nu sikret, idet Hs. Maj. Kongen, som meddelt igaar, har givet Tilladelse til Teatrets Benyttelse. Vi har tidligere omtalt Programmet, men skal supplere vore Oplysninger med en Række nye Detailler, som Komitéen, der nu arbejder paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Ristori-Forestillingen. Opmærksomheden henledes paa Ristori-Forestillingen iaften paa Hoftheatret, der vil blive den eneste og sidste, da Kunstnerinden allerede Søndag afreiser med sit Selskab til Lybæk for derefter at optræde paa forskjellige Steder i Tydskland.

Avisreportage

Direktør Aug. Rasmussen har erhvervet Eneret til Stykkets Opførelse udenfor København, og under hans Direktion vil det blive spillet her førstk. Søndag. De ovennævnte Roller er besat med Hr. Holger Madsen, Fru Lamberth og Fru Valborg Rasmussen. I en Ungpigerolle debuterer Frk. Ella Hansen – i københavnske Selskabskrese kendt for sit ualmindelig smukke Ydre. Forfatteren …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hele Sommeren har denne energiske Direktør afholdt Instruktionsprøver med dem paa Hofteatret og fra den 15de August fuldstændige Prøver med hele Personalet. Saaledes at man i Stedet for, som ved andre Selskaber, i Begyndelsen af Sæsonen at faa halvfærdige Generalprøver at se af Stykker, der ere instuderede i Løbet af en 10-11 Dage, som er …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Theaterdirektørerne. Aug. Rasmussen og Cortes begynde nu at samle deres Personaler. Hr. Aug. Rasmussen har fra den 13de ds. faaet Hoftheatret overladt til Prøver og begynder sin Sæson først i September. Hr. Cortes samles med sit Personale i Aalborg den 18de August; den første Forestilling vil blive givet den 30te August. Direktør Carl Henriksen gjæster …

Avisnotits Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Hall fortalte igaar, da han var her, at han atter havde havt en lille Bredouille med Heiberg i Anledning af et Stykke (Figaro), de vilde opføre i Hoftheatret. Hall havde paa hans Forespørgsel svaret ham meget høfligt, at det skulde blive undersøgt, hvorvidt Lange havde Ret eller ei til at gjøre det. Og herpaa svarede …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »