Emne: Sverige

Avisreportage

Hoftheatret. Den Forestilling, nogle unge Kunstnere og Studenter iforgaars Aftes gav til Fordel for de Nødlidende i Smaaland, var talrig besøgt. Publikum morede sig fortræffelig, og den muntre, med megen Lune fremsagte Prolog satte strax Stemningen i de rette Folder. Den kvikt udførte Farce vedligeholdt Tilskuernes gode Humeur, der syntes at kulminere under Tragediens tre …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Forestillingen i Aften gives til Benefice for Hr. Seemann. Repertoiret vil indeholde mange Nyheder.

Avisreportage

Hofteatret. Hr. Seemanns Forestillinger paa Hofteatret ere hidtil blevne givne for omtrent halvt Hus, men et meget taknemmeligt Publikum, og det kan heller ikke nægtes, at han baade hvad Repertoiret og Udførelsen angaar, staar fuldkommen ved Siden af, om ikke over Flertallet af vor Tids ”Troldmænd”, ligesom han ogsaa er i Besiddelse af særdeles smukke …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Fru Louise Michaëlis Afskedsconcert paa Hoftheatret itirsdags Aftes gaves for godt besat Huus. Af de Numere, Concertgivertnden selv udførte, fremkaldte især Agathes Arie af Jægerbruden et enthusiastisk Bifald. Desto større Triumph var det for Hr. Vilhelm Wiehe, der umiddelbart efter fremsagde Runebergs herlige Digt ”Døbeln ved Jutas”, at han henrev sine Tilhørere til den varmeste …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det Kongelige Theater. Iforgaars Aftes optraadte ved Forestillingen paa Hoftheatret en ung svensk Sangerinde, Frøken Hebbe, som befinder sig paa Tilbagereisen til sit Fædreland efter i det parisiske Konservatorium at have gjennemgaaet den Ildprøve, uden hvilken hverken Svenskerne eller vi ret ville erkjende vore indfødte Sangeres og Sangerinders Metal som strømmende fra den ægte Aare. …

Avisreportage Læs mere »

H.C. Andersens dagbog

Blev hjemme og da Harpespilleren den svenske . . . . . . . . sendte mig til iaften to Billetter til Logen No 9 i første Etage i Hoftheateret til hans Consert iaften gav jeg disse til mine to Studenter Oksen og Weber.

Avisnotits

– Paa Hoftheatret lod isøndags en ung svensk Sangerinde, Mlle Hebbee, sig høre for et ligeledes meget talrigt Publicum. Det er aabenbart en Begynderinde, der endnu kjendeligt generes ved at synge offentligt, men som har en ret vakker Stemme og ved sit Foredrag røber Talent for dramatisk Sang. Hun lønnedes med de Tilstedeværendes opmuntrende Bifald.

Avisreportage

– Hr. Prattés Concert paa Hoftheatret var desværre kun lidet besøgt. Udentvivl har det forekommet Publikum, som om Programmet lovede for liden Afvexling. Det er dog vor Overbeviisning, at saavel den Virtuositet, hvormed Concertgiveren behandlede Harpen, et Instrument, man saa sjelden har Lejlighed til at høre, som Madam Lessings skjønne Sang stiller denne Concert over …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Koncert. Den svenske Harpespiller Adolf Sjødén gav i Onsdags Aftes sin anden og sidste Koncert i Hoftheatret, hvor atter et meget talrigt Publikum beundrede den store og elegante Virtuositet, hvormed han behandler sit vanskelige Instrument. Hans Afskedsprogram stod betydelig under det forrige i Værd, ihvorvel Koncertens anden Afdeling indeholdt et Par smukke Smaastykker; men hans …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Harpenisten Hr. Sjödens Koncert igaar havde fyldt Hoftheatret i den Grad, at der endog i Orkesterrummet var anbragt Tilhørerpladser, og skjønt Koncerten varede over 2 Timer, blev Begejstringen dog ingenlunde udtømt, men blev til Gjengjæld ogsaa lønnet med et Extrannumer, nemlig det kjære, gamle ”Carneval de Venice”. løvrigt spillede Hr. Sjödén saavel nogle mindre Klavernumre, …

Avisreportage Læs mere »