Emne: Teaterdrift

Vilhelm Bergsøes erindringer

Da nu Høedt var overbevist om, at han var en fuldendt Fremstiller af »Hamlet«, var han derved ogsaa den mest fuldkomne Skuespiller og saaledes fuldt ud i Stand til at tage Kampen op med en i dramatisk, digterisk og filosofisk Henseende saa ubetydelig Størrelse som Johan Ludvig Heiberg. Denne stred imod af alle Kræfter, men …

Vilhelm Bergsøes erindringer Læs mere »

Avisnotits

Studentercomedien paa Hoftheatret. Enhver, der endnu maatte have Krav paa ovennævnte Comedie, bedes at indgive sine Regninger inden 8 Dage til Schweitzeren ved Hoftheatret, da Regnskabet til den Tid vil være afsluttet. Directionen.

Avisnotits

Nye regulerede Planer over det kongelige og Hoftheatret faaes hos Billetcasserer Weel, store Strandstræde 21, 1ste Sal.

Avisreportage

Heldigere end paa dette Punkt har Kommissionens Flertal været ved Behandlingen af det Spørgsmaal, om det vilde være rigtigt at lade Personalet spille samtidig paa to forskjellige Steder (paa det kgl. Theater og paa Hoftheatret); men Afgjørelsen heraf er rigtignok ogsaa ulige lettere. Flertallet anfører en Række praktiske og økonomiske Grunde, der tale stærkt imod …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Kan Hofteatret bevares? Hvad Slotsarkitekten mener. Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen har til ”Pol.” udtalt, at der i og for sig ikke var noget i Vejen for, at Hofteatret bliver bevaret, men det vil kræve ikke faa Bekostninger, og Teatret bliver altid ved at være lovlig lille. Derimod kunde der indrettes et udmærket og rummuligt Teater i …

Avisnotits Læs mere »

Gehejmerådinde Andræs dagbog

Hall fortalte igaar, da han var her, at han atter havde havt en lille Bredouille med Heiberg i Anledning af et Stykke (Figaro), de vilde opføre i Hoftheatret. Hall havde paa hans Forespørgsel svaret ham meget høfligt, at det skulde blive undersøgt, hvorvidt Lange havde Ret eller ei til at gjøre det. Og herpaa svarede …

Gehejmerådinde Andræs dagbog Læs mere »

Avisreportage

Minder fra Hoftheatret. Teaterdirktør Aug. Rasmussen fortæller! Talescene! Kbhvn., Tirsdag. I Anledning af, at Folketingets Udvalg om Teaterloven har haft under Overvejelse, om ikke det gamle Hofteater mulig kunde benyttes som Talescene, har vi henvendt os til den Mand, der af alle nulevende har det mest ingaaende Kendskab til Hoftheatret, nemlig den kyndige og ansete …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Det Kongelig Hoftheater. Den Kongel. dramatiske Skole skal i indeværende Theatersaison give 28 til 30 Forestillinger om Søndagene paa det Kongel. Hoftheater, hvilke tage deres Begyndelse Søndagen den 18de Septbr. d. A. De, som maatte ønske, ar abonnere Loger til disse Forestillinger, ville behage, skriveligen at mælde sig paa Theatercontoiret, om Formiddagen.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Samtlige Controlleurer ved Hoftheatret bedes om at møde Løverdag den 27de Januar, Kl. 6 præcise.

Julie Sødrings erindringer

Paa Grund af det kgl. Teaters Ombygning spillede vi de første Maaneder af Sæsonen 1857-58 paa Hofteatret. Først den 5te December tog Forestillingerne paa Teatret paa Kongens Nytorv deres Begyndelse. Jeg gik det Efteraar til min Virksomhed i et tungt og trykket Humør, thi Udsigterne for den kommende Sæson tegnede ikke lyst. Ingen nye Opgaver …

Julie Sødrings erindringer Læs mere »