Emne: Teaterdrift

Bekendtgørelse

Det Kongelige Theater. I Overeensstemmelse med den Kongelige Resolution af 11te Juni 1810, afholdes Mandagen den 13de August og paafølgende Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen ved Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det Kongelige Theaters Loger bortabonneres til de Høistbydende for Saisonnen fra 1ste September 1832 til 31te Mai 1833. Auctions-Conditionerne, tilligemed Fortegnelsen over Logerne, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hofteateret. Efter hvad ”Kbhvn” erfarer, er der Planer oppe om til næste Sæson at spille Komedie paa det gamle Hofteater. Det er Fru Emma Gad, der har faaet Ideen, og det skal efter Forlydende være Thorkild Roose, der skal have den kunstneriske Ledelse.

Avisnotits

Som man af Kbhvns. Morgenblad erfarer, skal det være under Ventilation, igjen at indrette Hoftheatret til offentlige dramatiske Forestillinger af det kongl. Theaters Elever, hvorved disse kunde erholde Leilighed til at øve sig, udvikle deres Talent, og gjøre dette bekjendt for Publicum.

Avisnotits

Alle og enhver, som have Fordringer for Arbeyde eller leverede Vahre til Theatrene i denne Vinter, vilde behage inden Maymaaneds Udgang at indfinde sig med deres Regninger paa Hof-theatret, hver Torsdag Eftermiddag Klokken 4. C. Hvas. Kongel. Inspecteur over Spectaclerne.

Avisreportage

Den nye Talescene. (Privat-Depeche.) Rygterne om en ny Talescene vedbliver at svirre. I den senere Tid har man beskæftiget sig med Kristiansborg Slots Ridehus som Afløser af Hofteatret. Kristiansborg Slots Konduktør, Arkitekt Erhard-Petersen, udtaler i den Anledning til os: – Rygterne kender jeg, men ellers ved jeg intet om Sagen. Man kan naturligvis rive Ridehuset …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. De tre Afskedsforestillinger paa Hofteatret er nu fastsatte til 28. og 30. April og 2. Maj.

Avisnotits

Hofteatret. En Talescene kan indrettes i Hofteatret for 800,000 Kr.

Avisnotits

– De Medlemmer af det kongelige Theaterpersonale og Orchester, som skulle udføre Sørgemusikken i Roeskilde Domkirke, forsamlede sig i Mandags Middags Klokken 2 i Hoftheatret, og kjørte derfra i 22 lukkede Vogne til Roeskilde. (Dagen.)

Avisnotits

Hof-Theatret- Fine Pladser til 2. og 3. Opførelse, Bureauet St. Pederstræde 20, 3. Telf. Byen 325 x.

Avisreportage

Theaterhistorisk Udstilling. En retrospektiv theaterhistorisk Udstilling, der er arangeret paa Hoftheatret i Anledning af 200-Aaret for den danske Skueplads’ Grundlæggelse, aabnedes i Gaar Eftermiddag i Nærværelse af en indbudt Forsamling, i hvilken saaes Indenrigsminister Kragh, Forsvarsminister Kl. Berntsen, Det kgl. Theaters Chef, Grev Brockenhuus-Schack og talrige Repræsentanter for Theaterverdenen. Udstillingskomitéens Formand, Generalkonsul Johan Hansen bragte …

Avisreportage Læs mere »