Emne: Teaterdrift

Avisnotits

En halv Plads i 2den Etage i italiensk Opera er til Abonnement til om Onsdagen. Man behage at henvende sig til Størrestrædet 251, 1ste Sal.

Avisnotits

En halv Plads i anden Etage i italiensk Opera önskes, enten Onsdag eller Fredag. Billet desangaaende bedes aflagt på Adressecomptoiret, mrk. E. 14.

Avisreportage

Theatret. Det er nu aldeles forbudt de kongelige Sangere og Sangerinder ved vor Opera at synge til Concerter i Ridehuset, Casino, paa Hoftheatret og lignende Steder, selv om disse gives i et veldædigt Øiemed. Dette Forbud er første Gang nylig traadt i Kraft, da Medlemmerne af det borgerlige Infanteries Musikkorps ansøgte Theaterdirectionen om Sangernes Assistence …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Teatermusæet aabner. Paa Tirsdag Eftermiddag aabner den store Teaterudstilling, som skal holdes paa det gamle Hofteater ved Christiansborgs Ridebane i Anledning af Tohundredaaret for for den danske Skueplads’ Grundlæggelse. Dermed indledes de Festligheder, med hvilke Danmark og Norge i September vil hædre Ludvig Holbergs Minde; og samtidig overgaar Hofteatret til at blive Teatermusæets Bolig for …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Direktør Brun holder stadig Prøver paa Hoftheatret med sit nye Personale, som saaledes faaer god Lejlighed til at blive sammenspillet.

Avisreportage

Høiesteretsdomme. Fredagen den 28de Mai. Nr. 153. Advocat Brock imod Student Peter Gustav Müller for at have under den af det Kgl. Theater den 22de October 1857 paa Hoftheatret givne Forestilling pebet ved Skuespiller Høedts fremtræden i Stykket ”Michel Perrin” og derved forstyrret Roligheden, samt for at have forsøgt at formaae en anden tilstedeværende Person …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Directeur Lange havde opsagt Casino sin Contract, fordi han, efter erholdt Tilladelse, vilde selv opføre et Theater, og i næste Saison, indtil det kunde blive færdigt, spille paa Hoftheatret, som var blevet ham overladt. Men nu er Hr. Lange bleven enig med Casinos Bestyrelse, der har fornyet hans Contract paa meget fordeelagtige Betingelser.

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog

Var oppe hos Admiralinde Gad, hvem jeg havde lovet at være med i Komiteen til Afholdelsen af en Forestilling paa Hoftheatret nu inden den gamle Scene skal afgaa ved Døden. Christian den syvende skal ved denne Lejlighed vise sig i sin Loge, jeg raadede til at tage Kai dertil, han vil komplet kunde illudere. Fru …

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog Læs mere »

Avisnotits

Samtidig med den teaterhistoriske Udstillings Aabning paa Hofteatret paa Tirsdag udkommer hos Pio en ny Bog af Robert Neiiendam: ”Det kgl. Hof-Teater”.

Avisreportage

Teaterudstillingen i det gl. Hofteater har selv i denne lidt ”døde” Ferietid vakt Publikums Interesse. Den er ogsaa i høj Grad værd at besøge. Hvad man maaske savner noget, er Genstande, der har Relation til Provinsens Komediespil. Og Hofteatret har dog ”spillet Rolle” i Provinsteatrenes Historie, eftersom f. Eks. nylig afdøde August Rasmussen i en …

Avisreportage Læs mere »