Emne: Teaterdrift

Avisnotits

Hof-Theatret- Fine Pladser til 2. og 3. Opførelse, Bureauet St. Pederstræde 20, 3. Telf. Byen 325 x.

Avisreportage

Theaterhistorisk Udstilling. En retrospektiv theaterhistorisk Udstilling, der er arangeret paa Hoftheatret i Anledning af 200-Aaret for den danske Skueplads’ Grundlæggelse, aabnedes i Gaar Eftermiddag i Nærværelse af en indbudt Forsamling, i hvilken saaes Indenrigsminister Kragh, Forsvarsminister Kl. Berntsen, Det kgl. Theaters Chef, Grev Brockenhuus-Schack og talrige Repræsentanter for Theaterverdenen. Udstillingskomitéens Formand, Generalkonsul Johan Hansen bragte …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hele Kongefamilien vil i Aften overvære Forestillingen paa Hoftheatret. Dørene aabnes Kl. 8, Forestillingen begynder Kl. 8½. Enkelte uafhentede Billetter til de to sidste Forestillinger sælges i Nordisk Musikforlag til 15 Kr. og 7 Kr. 50 Øre.

Avisnotits

Efter hvad vi erfare, er Hoftheatret, efterat Overeenskomst er truffen med Kammerraad Lange, blevet stillet til det kongelige Theaters Disposition. Saisonen vil tage sin Begyndelse paa Hoftheatret den 1ste September, og som Følge deraf bliver den tidligere Bestemmelse, hvorved Theaterpersonalets Medlemmer indkaldes til den 17de August, staaende ved magt. (Dbl.)

Avisnotits

– Hoftheatret vil begynde sine Forestillinger med et større Lystspil af A. Dumas, oversat af afd. Chievitz. Tidligere var der kun een eneste ubeqvem Opgang til Theatret; der er nu blevet bygget en anden og beqvemmere. (Fhv. Av.)

Bekendtgørelse

Det Kongelige Theater. I Overeensstemmelse med kongelig Resolution af 11te Juni 1810 afholdes Mandagen den 10de August og paafølgende Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen ved Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det kongelige Theaters Loger bortabonneres til de høistbydende for Sessionen fra 1ste September d.A. til 31 Mai 1841. Auctionsconditionerne, tilligemed Fortegnelsen over Logerne og …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

– Rygtet gaaer, at Italienerne snart ville forlade os. Kjøbenhavnerne vise dem rigtignok mindre Paaskjønnelse, end de fortjene. I dette Tilfælde taler man om, at der skal oprettes en Slags dansk Skueplads paa Hofteatret, hvor alene Stykker af danske Forfattere skulle gives. Gid det var saa vel! – Men Planen er desværre endnu meget usikker.

Avisreportage

Hofteatret som Talescene. Københavnske Teatres Brandfarlighed. København, Onsdag. Vi har henvendt os til Chefen for Københavns Brandvæsen, Oberst Meyer og spurgt ham, hvorledes han stillede sig til Tanken om at indrette den meget omtalte ”Talescene” for det kgl. Teater paa det gamle Hofteater. – Jeg tror ikke, det er nogen heldig Tanke, svarede Obersten. Jeg …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheaterbilletter til iaften Billigst i Skindergade 31, Passage-Vinstuen. Langt under original Billetpris. Alt sælges inden Kl. 3, hvorfor ethvert antageligt Bud modtages.

Avisreportage

Hofteater-Forestillingerne. 15 Kroner Pladsen. Brandsikring i 3 Dage 1400 Kr. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: For at det lille Hofteaters 3 Forestillinger skal kunne betales af de ca. 1600 Mennesker, som kan faa Plads i tre Hold, maa Billetpriserne selvfølgelig være høje. Den er da ogsaa sat il 15 Kr. Det bliver altsaa ikke noget for almindelige …

Avisreportage Læs mere »