Emne: Tryllekunst

Avisnotits

– Imorgen (Tirsdag) Aften giver Hr. Döbler sin tredie Forestilling paa Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. allern. Tilladelse giver Professor i den høiere Magi HERMANN fra Wien, Medlem af det britiske Akademi for Universal-Industri, Videnskaber og Kunst, idag, Onsdag den 23de Mai Kl. 7, paa Hoftheatret: En stor Soiree mystérieuse et phantastique i 3 Afdelinger: 1ste Afdeling: 1) Udkasten af Kort i alle Retninger; 2) Kegle og Orange; …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse vil Professor Hermann give sin næstsidste overordenlige Forestilling i den høiere naturlige Magi Mandagen den 28de Mai, Aften Kl. 7, paa Hoftheatret. Det Nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter til sædvanlige Priser faaes hos kongelig Theatercasserer Westermann. Laxegaden 192.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Forestillingen i Aften gives til Benefice for Hr. Seemann. Repertoiret vil indeholde mange Nyheder.

Avisreportage

Hofteatret. Hr. Seemanns Forestillinger paa Hofteatret ere hidtil blevne givne for omtrent halvt Hus, men et meget taknemmeligt Publikum, og det kan heller ikke nægtes, at han baade hvad Repertoiret og Udførelsen angaar, staar fuldkommen ved Siden af, om ikke over Flertallet af vor Tids ”Troldmænd”, ligesom han ogsaa er i Besiddelse af særdeles smukke …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa Magikeren, Prof. St. Romans Forestilling iaften paa dette Theater.

Avisnotits

Magikeren St. Roman giver idag to Forestillinger paa Hoftheatret, som foreløbig ere bestemte til at være de sidste. Den første, der gives Kl. 4-6 er nærmest bestemt for Børn og de dem ledsagende Personer og gives til modererede Priser; den anden til almindelige Priser gives til sædvanlig Tid.

Avisnotits

Hoftheatret. Iaften giver Professor St. Roman en Forestilling pa Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Mechanicus Enslen har den Ære at bekiendtgiøre at han med Kongl. Tilladelse agter Fredagen den 1, Løverdagen den 2 og Mandagen den 4 Septbr. Kl. 7 em Aftenen paa Hoftheatret at forevise sit med megen Møie og Bekostning indrettede mechaniske Konstkabinet med følgende Forestillinger: 1 og 2) to mechaniske Figurer: en Dreng som blæser paa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Den i Kiøbenhavn værende Mekanikus, Enslen, har retfærdiggiort sig for Brillens Mistanke (see sidste No.) ved at aftage sine Figurer adskillige Lemmer for Tilskuernes Øine. Han fordrer nu en billig Æreserklæring af den svagsynede Brillemand, som ogsaa allerede af et Par Andre er sat nye Briller paa Næsen, hvilke raade Hr. Enslen, i Fremtiden at …

Avisnotits Læs mere »