Emne: Turneteater

Avisreportage

En Ambrosius-Turne under Direktør Aug. Rasmussens Ledelse, til saa godt som alle Provinsbyerne, vil blive startet den 16de Oktober. Af Rollebesætningen kan fremhæves, at Titelrollen spilles af Hr. Johannes Herskind, Abigael af Fru Valborg Rasmussen. Prøverne, der finder Sted paa Hofteatret, begynder om nogle Dage. I Erkendelse af Direktør Rasmussens fremragende Dygtighed som Scene- og …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Direktør Aug. Rasmussen begyndte sine Prøver i Onsdags paa Hofteatret. Om Middagen samledes han med Personalet og oplæste selv for dette ikke mindre end 4 ny Stykker, nemlig ”Graad og Latter”, ”Cirkusmennesker”, ”Kærestefolk” og ”Niobe”, hvilket turde være et utvetydigt Tegn paa, at Direktør Rasmussens Helbred nu atter er godt, hvad der øjensynlig gjorde et …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Til de franske Forestillinger paa Hoftheatret ønskes 3 a 4 Pladser i en god Loge i 2den Etage. Man behage at henvende sig paa Gammelamagertorv 42, 1ste Sal.

Avisreportage

– Directeur Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret den 25de August, og den første Forestilling vil blive givet i Malmø den 10de September. Det fuldstændige Personale bestaaer, efter hvad ”Nat.-Td.” erfarer af følgende Medlemmer: Fruerne Recke-Madsen, Sophie Jensen og Eleonora Knutzen, født Wimmer, Frøkenerne Anna Petersen, Elga Betzonick, Brock og Sørensen, samt Herrerne Fr. Madsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Theaterdirecteur Aug. Rasmussen, som for Tiden holder Prøver paa Hoftheatret, har indført en ganske practisk Skik ved sit Theater for at faae Skuespillerne til at lære deres Roller. Efter den tredie Prøve paa et Stykke forsvinder nemlig Suffleuren, og de følgende Prøver foretages uden dennes i Reglen meget søgte Assistance. Ved Forestillingen er han …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Teaterudstillingen i det gl. Hofteater har selv i denne lidt ”døde” Ferietid vakt Publikums Interesse. Den er ogsaa i høj Grad værd at besøge. Hvad man maaske savner noget, er Genstande, der har Relation til Provinsens Komediespil. Og Hofteatret har dog ”spillet Rolle” i Provinsteatrenes Historie, eftersom f. Eks. nylig afdøde August Rasmussen i en …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Imorgen (Onsdag) Aften giver det franske Skuespillerselskab paa Hoftheatret en Forestilling til Benefice for tvende af dets mest yndede Medlemmer, nemlig Hr. og Mad. Gustave. Forestillingen vil bestaae af efternævnte tre Vaudeviller: La Chanoinesse, af Scribe og F. Cornu, Monsieur & Madame Galochard, af Duvers og Laujanne, og la vendetta, af Dumanoise; imellem første …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Jubilæumsforestillingen vil finde Sted i Aarhus. Prøverne holdes for Tiden i Hofteatret.

Avisnotits

Hr. Direktør Aug. Rasmussen, som en Del af Sommeren har opholdt sig paa Landet, er atter vendt tilbage her til Byen for paa Hofteatret at paabegynde Prøver med sit Personale.