Emne: Uddannelse

Pauline Petersens erindringer

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede …

Pauline Petersens erindringer Læs mere »

Bekendtgørelse

Søndagen den 17 October Kl. 6, bliver af den kongl. Dramatiske Skole, paa det kongl. Hoftheater opført: Slavinden i Surinam, Skuespil i 5 Acter af Kratter, oversat ved Hr. Professor og Theaterdirecteur Rahbek Ridder af Dannebrogen. Billetter til hele Loger og Pladsloger, samt Parket og Parterre, bekommes paa Forestillingsdagen i Gangen til Forsalen ved Hoftheatret, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

De Herrer som beære mig med deres Nærværelse ved mine Forelæsninger over det engelske Sprog, ombedes at møde i Forsalen ved Hoftheatret næstkommende Løverdag Eftermiddag den 2den Debr. Kl. 4. for at aftale med mig om Forelæsninger kunne holdes for de Herrer samlede eller særskilte Timer for Begyndere og dem, som allerede have gjort Fremgang. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret vil, efter hvad vi have erfaret, i Sommer blive benyttet til Danseundervisning for de yngre Elever af den danske Skueplads’s Balletpersonale. (Dtl.)

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg gik imidlertid op til Dandsedirecteuren Bournonville, men han var med sin unge Søn reist til Paris, Dahlén havde hans Opsyn med Dandse-Skolen. Guldberg havde givet mig noget Tøi, som jeg pyntede mig med, mine Haar hang mig i lange Lokker om Kinderne, jeg saae vist ganske forunderlig ud, dog tog Hr. Dahlén venlig imod …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg kom op paa Hoftheatret paa Dandseskolen, gik hver Formiddag der og gjorte Basdement ved Væggen. Mad: Kretsmer var da et lille Barn, og vi prøvede tidt paa hvem der kunde giøre de fleste før man blev træt; jeg kunde mange Digte udenad, som jeg tidt declamerede deroppe, og jeg hørte tidt mange af de …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

Otto Zincks erindringer

Jeg gav Møde om Middagen paa Hofteatret, og Phister var altid præcis og meget ivrig. Jeg saa dog snart, at jeg ikke vilde høste stor Gavn af hans Elskværdighed. Han var en stor Skuespiller, men mindre stor som Instruktør. Hans Instruktion bestod i, at han sagde Replikerne, som jeg saa gentog; det blev en Slags …

Otto Zincks erindringer Læs mere »

Bekendtgørelse

Søndagen den 21de Marts Kl. 6 bliver af den Kongel. Dramatiske Skole paa det Kongel. Hoftheater opført: Adolphine, eller Skinnet bedrager, Skuespil i 1 Act, efter Bouilly og Kotzebue, ved Hr. N. T. Bruun; og: Erasmus Montanus, eller: Rasmus Berg, Comoedie i 5 Acter af Holberg.

Avisnotits

Den 15 Maj opførtes paa Hoftheatret af Theaterskolens Elever, Sødskende-Kjærlighed, og vor udødelige Evalds Harlekin Patriot, som man ikke har været saa lykkelig at see opført paa det kongelige Theater, ligesaalidt som hans Rolf Krage.