Emne: Underholdning

Avisnotits

Fru Løhrs Forevisninger. Idag, Lørdag, og imorgen er Programmet for Fru Løhrs Forevisninger paa Hoftheatret ualmindelig righoldigt. Efter en Række Prospekter fra italienske Byer følger nemlig en Tur gjennem Paris og London, paa hvilken den Besøgende vil passere de vigtigste monumentale Bygninger i disse to Verdensstæder, og Forevisningen slutter med ”Pragtgalleriet”.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftbeatret. Søndagen den 6te Mai Kl. 7 gives paa Hoftheatret til Fordeel for ”det forenede Velgjørenheds-Selskab” en Aftenunderholdning, bestaaende af dramatiske Fremstillinger og Dands. Billetter og Programmet erholdes hos L. Chr. Møller & Comp., St. Kjøbmagergade Nr. 4 ved Siden af Porcellainsfabriken.

Avisnotits

Hr. Lefebvre. Denne dygtige Kunstner og Lærer forlader om kort Tid Kjøbenhavn og opgiver sin Post som Lærer ved Dandseskolen. Som man formoder vil denne Skole nu blive overdragen til Hr. Hoppe og den for de yngre Elever til Hr. Brodersen. Forinden Hr. Lefebvres Afreise vil der, som det hedder, til Fordeel for ham, blive …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Forestilling paa Hoftheatret. Det er os kjært at kunne meddele Publikum, at vore tre unge gratieuse Dandserinder, Juliette, Amalie og Sophie Price, der saa væsentlig have bidraget til Balletternes fortrinlige Udførelse i afvigte Vinter, have erholdt Tilladelse til at assistere deres Forældre ved den Forestilling, Familien Price agter at give Onsdagen den 4de Juni paa …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Denne er utvivlsomt for Tiden den mest yndede dramatiske Kunstner her. Et Bevis herpaa havde man i Aftes ved det overvældende Besøg, der strømmede til Krigerfondens Bazar i Hoftheatret for at høre ham læse P. P. Holsts ”den lille Hornblæser”, der ledsagedes af Tableauer.

Avisnotits

Foreningen ”Fremtidens” Basar til Fordel for de Vandlidte, der holdtes i Løverdags og Søndags paa Hoftheatret i Kjøbenhavn, var ifølge ”Dgbl.” besøgt indtil Trængsel. Theatret var omdannet til en Dyrehavsbakke med Telte, og det er en Selvfølge, at Foreningens gode Hoveder benyttede Leiligheden til at udfolde hele deres Geni.

Avisnotits

Basar til Fordel for Krigerhjemmet. Efter hvad vi have erfaret, er det paatænkt i Løbet af December Maaned at afholde en Basar til Fordel for Krigerhjemmet. Basaren vil blive afholdt enten i Kristiansborg Slots Ridehus eller i Hoftheatret. Fortrinlige Kræfter paa alle Omraader have allerede velvillig givet Løfte om Assistance.

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Ifølge en Berigtigelse i ”Dgt.” var Hs. Maj. Kongens Bidrag ved Forestillingen paa Hoftheatret 100 Rdr. og Hds. Maj. Dronningens 25 Rdr.

Avisnotits

Hr. Flautenist Petersens dramatisk-musikalske Aftenunderholdning vil finde Sted Tirsdagen den 20de dennes paa Hoftheatret. Af Mendelsohns ”Sommernatsdrøm” gives tvende Nre, som ikke forhen ere hørte her, nemlig ”Alfemarsch” og ”burlesk Dands.” Den nye Dands af Bournonville fører Titel af ”Søndags-Echo”, en Amagerdants, og Forestillingen sluttes med det nydelige Syngespil ”Fruentimmerhaderen”, udført af kgl. Skuespillere.