Emne: Underholdning

Avisnotits

Hoftheatret. Idag, Tirsdag, ingen Forestilling, Onsdagen den 20de, Kl. 7, Forestilling af Pragtgalleri, Thebens Ruiner og plastiske Værker.

Avisnotits

– Den herværende Haandværkerforening forbereder i denne Tid en storartet Bazar, der, forbunden med en Udstilling, skal finde Sted sidst i indeværende Maaned. Foreningen har havt Valget mellem flere Lokaler, nemlig Hoftheatret, Exerceerhuset i Gothersgade, Kuursalen sammesteds og Ridehuset ved Christiansborg. Foreningen har valgt det sidstnævnte Lokale, som man derfor allerede om faa Dage vil …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den til Fredag berammede Forestilling (Den fortræffelige Onkel og Isouard: Den tyrkiske Læge) gives Onsdagen den 13de Febr, Kl. 7. Listen henligger hos Hr. Boghandler Stinck, Høibroplads.

Bekendtgørelse

Hofteatret. 1ste Juledag gives 2 store Forestillinger. den 1ste fra Kl. 4½-6 og den 2den fra Kl. 7-9, af Pragtgalleri, med dertil Analog-Musik, som omhandler Jesus-Rarnets Liv i colosale Billeder i 2 Afdelinger (see nedenstaaende store Program.) 2den Juledag og 3die Juledag ligeledes 2 store Forestillinger af samme Indhold m. m.; den 1ste fra Kl. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Dilettantkomedie. Til Fordel for Kristianshavns Understøttelsesforening ville nogle unge Kunstnere den 8de Januar give en Forestilling paa Hofteatret, hvor der foruden den bekendte morsomme Tragedie ”Kong Rosmer” vil blive opført ”To Svigermødre og een Svigersøn” samt en ny, original Farce, der bærer den lovende Titel: ”Laan mig en Mark!” Det smukke Øjemed gør rimeligvis enhver …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. En Del unge Mennesker ville paa Lørdag give en dramatisk Forestilling paa Hofteatret til Indtægt for de brandlidte i Adelgade. Man kan tegne sig for Billetter hos Kittendorff & Aagaard og hos Horneman & Erslev.

Bekendtgørelse

Det kongelige Hoftheater. Med kongelig allerhöist Tilladelse og velvillig Assistance af Hr. Violinist Jul. Gaspary giver Undertegnede idag, Mandag den 29de December, Kl. 7, en Aftenunderholdning, hvorved opföres for anden Gang Guldnøglen eller Trylleriets Magt, comisk Pantomime i 2 Acter, som paany er sat i Scene, 1) Fantasie brillante, J. Artôt for Violin, samt 2) …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Aftenunderholdning paa det kongelige Hoftheater. Med kongelig allernaadigst Tilladelse agter Undertegnede med velvillig Assistance, Onsdagen den 22de d. M., paa det kongelige Hoftheater at give en Aftenunderholdning, hvis Indhold vil blive nærmere bekjendtgjort. Parquetbilletter til sædvanlige Priser erholdes i Undertegnedes Bopæl, Hjörnet af Landemærket og lille Kjöbmagergade 184, 1ste Sal. De övrige Billetter udsælges hos …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Aftenunderholdning. Paa Mandagaften giver vor yndede Operasanger, Hr. Kgl. Kammersanger Chr. Hansen, en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, hvorved han assisteres af Mad. Kellermann, Jfr. Larcher og Jfr. Egense, samt dHrr. Prof. Nielsen, Solodandser Lund, Capelmusicus F. Rauch, Hr. Gläser jun., Hofpianist Dahl og Hr. Gerlach samt en Deel af det Kgl. Theaters Chorpersonale. Orchesteret anføres af …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse og velvillig Assistance af Jfr. Koblauch og Børnene Anton Svensen og Thora Sanne gives Løverdag den 28de April paa det kongelige Hoftheater en Aftenunderholdning, hvori udføres: Nordstjernen, Digt af Erik Bøgh, fremsiges af Jfr. Koblauch; Concertino for Violin og Pianoforte, udføres af den 8aarige A. Svensen og den 9aarige Th. …

Bekendtgørelse Læs mere »