Emne: Underholdning

Avisreportage

Hr. Bredals Aftenunderholdning. Ved sin Aftenunderholdning paa Hoftheatret næstkommende Søndag, agter Hr. Kapelmusikus Bredal selv at udføre et af ham componeret Potpourri over Themaer af Preciosa og, i Forening med Hr. Kapelmusikus Kock, nogle ligeledes af ham componerede Variationer for Violin og Alto over et Thema af Elverhøi; Hr. Kapelmusikus Drewes blæser en Concertino for …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. Allernaadigst Tilladelse gives Lørdagen den 22de August Kl. 8 En extraordinær Aftenunderholdning, hvorom det Nærmere gjennem Aviser og Plakater. Billetterne erholdes hos Dhrr. Billetkasserer E. Weel, St. Strandstræde 21, 1ste Sal, og Emil Erslev, Amagertorv 6.

Avisnotits

– Ved Hr. Gundersens Aftenunderholdning pa Hoftheatret paa Mandag understøttes han af Dhrr. kgl. Kammersanger Chr. Hansen, Prof. Nielsen, Høedt, Sahlgreen, Ferslew og Gerlach. Anden Afdeling af ”Matrosens Hjemkomst”, Divertissement af Bournonville, og i tredie Afdeling udføres ”Gamle Minder” efter det Franske.

Avisnotits

Polyteknisk Forening. Dhrr. Polyteknikere, der endnu maatte ønske Billetter til Forestillingen paa Hoftheatret Løverdag den 17de Marts Kl. 7 kunne erholde saadanne hos Portneren paa Læreanstalten.

Avisreportage

Forestillingen til Fordeel for den qvindelige Pleieforening, som i Torsdags Aftes fandt Sted paa Hoftheatret, har givet et særdeles godt Udbytte, idet alle Billetter vare udsolgte. Det nye Stykke af Scribe og Duport, ”Den unge Formynderske”, som gaves i denne Anledning, vil upaatvivlelig gaae over paa det kgl. Theaters Repertoire, og indtil dette skeer skulle …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Efter Forlydende have Brødrene Price erholdt Tilladelse til i Vinter at give Forestillinger paa det kgl. Hoftheater.

Avisnotits

Forestilling i veldædigt Øiemed. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa den Forestilling, bestaaende af en Prolog, ”Hr. Volmer i Sorø”, Kvartetsange og ”Soldaterløier”, som iaften gives paa Hoftheatret til Fordel for Børnehjemmet på Vodrofsvei.

Avisnotits

– Md. Bishop og Hr. Bochsa have erholdt Tilladelse at give en dramatisk Concert paa Hoftheatret Torsdagen den 24de ds., i hvilken Md. Bishop agter at udføre i Costume flere Scener af italienske og franske Operaer. – Den tredie Soiree, som Md. B. og Hr. B. endnu skylde at give deres Abonnenter, vil finde Sted …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Bazaren for Krigerfonden. Alle Regninger vedkommende den paa Hoftheatret til Indtægt for Krigerfonden afholdte Bazar bedes indleverede paa Overretssagfører Schyttes Comptoir, Høibroplads 4, 2den Sal, inden den 15de dennes. København, den 4de Februar 1879. Comiteen.

Avisreportage

– I Eftermiddag er der paa Hofteatret aabnet en Basar til Fordel for Krigerfonden, som skal staa aaben i hele 7 Dage. Da der er gjort meget for Udstyrelsen og der er skænket mange og tildels værdifulde Gaver til den, er det sandsynligt, at den vil give et godt Udbytte, skjønt det ikke just nu …

Avisreportage Læs mere »