Emne: Velgørenhed

Avisnotits

Hoftheatret. Endeel Studenter have forenet sig om imorgen Aften at give en Forestilling paa Hoftheatret, hvorved opføres ”Kjærlighed uden Strømper” og en ny Tragedie i tre Akter. Indtægten vil blive tilstillet Comiteen for Indsamling af Bidrag til Frederiksborg Slots Gjenopførelse. Man tegner sig for billetter hos Boghandler Iversen.

Avisnotits

Chevésamfundet afholder iaften paa Hoftheatret den Koncert til Fordeel for de Udkommanderedes Familier, som var annonceret til den 6te Februar, men som da, paa Grund af Dagens sørgelige Begivenhed blev udsat.

Avisnotits

Hoftheatret. Studenterforestillingen iaftes paa dette Theater, der overværedes af Ds. Maj. Kongen og Dronningen, havde samlet et særdeles talrigt Publikum, som lønnede de kvikt udførte muntre Smaastykker med et livligt Bifald. Vi erindre om, at Forestillingen, der, som det vil være bekjendt, gaves til Fordel for Vesterbros Asyler, gjentages iaften i samme Øiemed.

Avisnotits

– En Forestilling paa Hoftheatret i Løverdags til Fordeel for 5 forældreløse Børn indbragte for Billetsalg og Overbetaling en Nettoindtægt af c. 200 Rdr. Ds. Maj. Kongen og Dronningen skjænkede 25 Rdr., og Hs. Maj. Kongen med Familie overværede Aftenunderholdningen. (Dgt.)

Avisnotits

Paa Hofteatret i Kjøbenhavn gaves i Løverdags en Dilettantforestilling, i hvilken Damer af Hovedstadens højere Borgerstand optraadte, til Fordel for det nye kgl. Teaters Udsmykning.

Avisnotits

”Fremtiden”s Bazar paa Hoftheatret til Fordeel for de Vandlidte var atter i Mandags særdeles godt besøgt, og Trængselen var til sine Tider meget stor i Lokalerne, hvor Temperaturen havde en formelig tropisk Charakteer. Paa de to første Dage gav Bazaren et Udbytte af c. 6000 Rd. (Dbl.)

Avisnotits

Forestillingen paa Hoftheatret til Fordel for de russiske Saarede, som var bestemt til Afholdelse imorgen, er udsat til Begyndelsen af næste Maaned.

Avisnotits

Underofficersforeningen af 1870 har ved Basaren paa Hoftheatret haft en Indtægt af henved 5000 Kr.

Avisnotits

Hr. Pianist Behrendt, der tidligere har ladet sig høre offentlig paa fordeelagtig Maade, agter i Løbet af næste Uge at give en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, hvis Indtægt tilfalder trængende Slesvigere. Hr. Behrendt har Løfte om god Assistance fra forskjellige Sider. Indholdet af Aftenunderholdningen skulle vi nærmere bekjendtgjøre.

Avisnotits

Hs. Majestæt Kongen beærede den i Aftes paa Hoftheatret til Fordeel for ”et Sygehjem” givne Forestilling med sin allerhøieste Nærværelse.