Katalogisering: Aviser

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 18de November afholdes paa Hoftheatret Orchesterpröve Kl. 11 paa Instrumental- og Kl. 11½ tillige paa Vocalmusiken, hvortil alle de Deeltagende indbydes.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 19de November, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Adgangs-Billetterne udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag (16de-18de) fra Kl. 11 til Kl. 2, i Musikhandelen i Gothersgaden 348, hvor Kassereren er tilstede og modtager Contingent af de nyindkomne Medlemmer. Det bemærkes, til Efterretning for de ældre Medlemmer, at de …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Løverdagen den 5te d. M. er paa Veien fra Hoftheatret til Borgergaden 194 tabt et blaat Tørklæde, hvori var en hvid Drengehabit af Everlasting. Den retsindige Finder bedes at aflevere det paa 1ste Sal i ovennævnte Sted, mod en Douceur.

Avisreportage

– Directeur Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret den 25de August, og den første Forestilling vil blive givet i Malmø den 10de September. Det fuldstændige Personale bestaaer, efter hvad ”Nat.-Td.” erfarer af følgende Medlemmer: Fruerne Recke-Madsen, Sophie Jensen og Eleonora Knutzen, født Wimmer, Frøkenerne Anna Petersen, Elga Betzonick, Brock og Sørensen, samt Herrerne Fr. Madsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Madame Ristoris første Forestilling paa Hoftheatret i Kjøbenhavn er ifølge ”Dgsav.” bestemt til 3die Oktober. Hun vil blandt andet optræde i ”Judith” og Macbeth”, hvilke Tragedier skulle opføres i deres Heelhed.

Avisnotits

Et sølvforgyldt Armbaand, gjennembrudt Arbeide, med brogede Stene, er tabt Løverdag Aften, den 9de, paa Veien fra Hoftheatret til Linnésgade. Det bedes afleveret i Linnésgade 12, 4de Sal.

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Søndagen den 14. Marts vil der paa Hoftheatret blive afholdt en Forestilling af en Del Studenter o. a. til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Der vil bl. a. blive opført ”Robert og Signe”.

Avisnotits

En Forestilling gives imorgen paa Hoftheatret af Foreningen ”Melpomeme” til Bedste for Børnehjemmet af 1870.

Avisnotits

– I Løbet af denne Maaned, rimeligvis inden Pintsen, vil den for nogen Tid siden paa Folketheatret for fuldt Hus givne Privatforestilling, ved hvilken bl. A. ”En Søndag paa Amager” opførtes, og hvorved Skuespiller Reumert og Solodandserinderne ved det kgl. Theater Frk. Flammé og Tychsen m. Fl. optraadte, blive gjentaget, dennegang paa Hoftheatret.

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 20de Marts vil der blive givet en dramatisk Aftenunderholdning paa Hoftheatret til Fordeel for Bespiisningsforeningen i Kjøbenhavn og paa Christianshavn. Der opføres nogle Smaastykker, og imellem disse vil der med bekjendt fortrinlig Assistance blive givet en musikalsk declamatorisk Mellemact.