Katalogisering: Breve

Brev fra dronning Caroline Amalie til Louise Augusta

Paa Mandag, hvis Veiret tillader det, indtage vi en dejeuner dinatoir paa Sorgenfri, som Christian gjerne vil vise Storhertuginden; om Aftenen er italiensk Opera ”la Sonnambule”. Om Tirsdagen er der Concert hos os, hvor Italienerne synge.

Brev fra Edvard og Henriette Collin til H.C. Andersen

Italienernes sidste Forestilling var ”Maria, la figlia del reggimento”, og skal i Rædsomhed have overgaaet Alt hidtil præsteret, det gaaer dem nok temmelig daarligt og Torre viser sig som en temmelig daarlig directør, derimod er det kongelige Theater næsten altid fuldt, om Gynthers Optræden som Raul i Huggenotterne vil Edvard nok fortælle Dem.

Brev fra Christian Hostrup til L. Mynster

Derimod har jeg skrevet lidt Jaskeri, betitlet «En Stump Nyt», der tilligemed Gjenboerne blev opført paa Hoftheatret til Benefice for Mantzius. Stumpen tog sig ret godt ud, men vakte en Deel Forargelse hos Høedt og hans Venner, da den for en stor Deel fik sit Indhold af Sammes «Studier».

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg

Du skal forresten ikke troe, at Langes Begyndelse paa Hoftheatret er saa brillant. Det er et gammelt velbekjendt Stykke, forskruet og ikke meget anstændigt; det har flere Gange været indleveret til det Kongelige Theater, sidste Gang i en Oversættelse af Chiewitz, som vel er den, der her skal bruges.

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg

I øvrigt skal nu Nielsen have en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, ved hvilken han blandt Andre skal understøttes af Wiehe, Høedt og Juliette Price; saaledes beretter ”Fædrelandet”, og siger, at det vil være en glædelig Efterretning for Alle, – især for hans Creditorer, burde det tilføie.