Periode: 1770-1779

Avisnotits

En Guld Ring med en blaa Steen i Midten og hvide Stene uden om, er funden i Mezanin-Gangen til Hof-Theatret paa Slottet; den rette Eyer kan derom melde sig paa Slotsfogedens Hr. Cancelliraad Blechingbergs Contoir.

Avisnotits

Førstkommende Torsdag den 29 April bliver Bal Paré en domino for de 9 Classer paa Hof-Theatret.

Bekendtgørelse

Løverdagen den 19 November bliver paa Hoftheatret, ved Hs. Kongel. Majesiats høye Ankomst, opført: Armida, en italiensk Opera i 3 Acter, hvortil Musiken er af Salieri, med tilhørende Entreer, componeret af Balletmesteren Hr. Bark. Sedlerne faaes hos Kasserer Sr. Søeborg i store Grønnegade No. 243, første Dør paa høyre Haand fra Gottersgaden paa Salen, og …

Bekendtgørelse Læs mere »

Peter Christian Schiønnings dagbog

Paa Italiensk Opera paa Hoftheatret, som var frit, da der opførtes Ifigenia in Tauride, og et lidet Efter-Stykke i Anledning af Formælingen. Alle disse frisedler blev mig tillige med de andre Officerer tilsendt fra Divisionen, og især de som havde haft Chalupper ved Indtoget.

Avisnotits

Den 2den Febr. er af Logen No. 11 paa det Kongelige Hof-Theater bortkommen en MessingKikkert, hvem samme maatte have, eller nogen skulde faldbyde den, de vilde behage at melde sig hos Controlleur Larsen i Borgergaden i No. 194.

Avisnotits

Torsdagen den 11 April bliver paa det Kongel. HofTheater Kl. 9½ om Aftenen Bal paré én Domino for alle 9 Klasser, og uddeles Billetterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for bemeldte Theater.

Bolle Willum Luxdorphs dagbog

Liv-Vagtens Officeerer forbydes at bære deres Uniform [for] at ikke Kongen ved at see dem deri skulle huske paa de Gemeene og spørge, hvor de var. Af Chicane foreenede alle de afskedigede Officerer sig om at møde om Aftenen i Parterret paa Hoftheatret paa Christiansborg Slot, hvilket frapperede Hoffet og Kongen selv lagde Merke dertil.

Peter Christian Schiønnings dagbog

Ieg havde kendt Brandt næsten fra Barn af og stedse anset ham for et meget skikkelig, høflig og artig Menneske, der viste megen modesti, endog i sin Ungdom til undseelse. Struensee kiendte ieg meget for anseelse, mens kuns engang talt nogle faa indifferente Ord med paa Fransk Comoedie, hans Væsen forekom mig mere haardt, ligesom …

Peter Christian Schiønnings dagbog Læs mere »