Periode: 1810-1819

Bekendtgørelse

Onsdagen den 22de September Kl. 7, opføres paa Hoftheatret uden Abonnement: Saragossas Beleiring, eller: Forpagter Feldkümmels Bryllupsdag, Lystspil i 4 Acter af Kotzebue, oversat ved Hr. G. Schwarz.

Bekendtgørelse

Skuespil. Fredagen den 24de Maj Klokken 7, bliver paa det kongelige Hoftheater opført: Ringen, Comoedie i 5 Acter, oversat af det Tydske ved Hr. Instructeur Schwarz; og: den ungerske Enttree, componeret af Hr. Bournonville. Billetter til hele Loger og Pladsloger, samt Parket og Parterre bekommes paa Forestillingsdagen i Gangen til Forsalen paa Hoftheatret om Formiddagen …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Ved sidste Masqverade paa Hoftheatret er fundet et Signet af Guld, et bruunplettet Silketørklæde, et Lommetørklæde, en stiv sort hattekokarde, et Par Mandshandsker og en dito hvid Handske, som kan erholdes hos Undertegnede. Ligeledes er efterspurgt adskilligt som er tabt, og som bedes leveret for at kunde afgives til Eierne, hvoriblandt en sort Klædes Fruentimmerfrakke …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Søndagen den 1 Decbr. er ved Hoftheatret tabt en stor glat Guldring med en liden Plade på, med Bogstaverne J. M. B. For dens Tilveiebringelse loves en passende Douceur i Skindergaden 30 første Sal.

Avisnotits

Ved sidste Masqveradebal, er paa Hoftheatret funden et af Haar flettet Fruentimmerarmbaand med Guldlaas. Eieren kunne ved at opgive sammes Devise, erholde det hos kongl. Hoffoureer Top, boende ligeover for Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Nogle velskabte Mandspersoner i en Alder af 15 til 17 Aar, som maatte ønske at oplæres i Dands for at ansættes som Figuranter ved det kongl. Theater, hvor for nærværende Tid nogle Pladse ere ledige, vilde behage at melde dem paa Dandseskolen paa det kongl. Hoftheater hver Tirsdag, Onsdag og Torsdag Formiddag fra Kl. 8 …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Igaar holdtes i Forsalen til Hoftheatret Auction over Comoediebilletter til Loger. Næsten den hele store Sal var opfyldt med Mennesker. Billetterne bleve i det Hele taget betalt tre Gange høiere end deres bestemte Priis. For en Parterreloge, som f. Ex. ellers kun kostede 15 Mk., betaltes 7 Rd. 3 Mk. Enkelte Loger betaltes 5. G, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Loger. For Herskaber kunne bekommes nogle Pladse i en af de bedste Loger i 1ste Etage paa Hoftheatret til Onsdagen den 17de Februari, i Pilestræde 125, 2den Sal. For anstændige Folk kan bekommes nogle Pladse i en af de bedste Loger i 2den Etage, til Onsdagen den 17, i Compagnistræde 57 anden Sal.

Bekendtgørelse

Ligesom Administrationen allerede har bekiendtgiort at det til Onsdagen den 3die d. M. i det Kongelige Hoftheater bestemte Bal en masqve, formedelst indtrufne Fonhindringer, ei gives, saaledes bekiendtgiøres end videre herved, at et saadant Bal en masque bliver for sidste Gang i denne Vinter, givet anden Paaskedag, eller Mandagen den 15de April førstkommende paa ovennævnte …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Søndagen den 10de Marts, KI. 6, bliver, paa det kongelige Hoftheater opført: Drengene fra Auvergne, Skuespil i 1 Act af Kotzebue; og: Den forstilte Taabelige, eller: Landsbypoeten, Comoedie i 3 Acter af Destouches. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.