Periode: 1820-1829

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg gik imidlertid op til Dandsedirecteuren Bournonville, men han var med sin unge Søn reist til Paris, Dahlén havde hans Opsyn med Dandse-Skolen. Guldberg havde givet mig noget Tøi, som jeg pyntede mig med, mine Haar hang mig i lange Lokker om Kinderne, jeg saae vist ganske forunderlig ud, dog tog Hr. Dahlén venlig imod …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

H.C. Andersens levnedsbog

Jeg kom op paa Hoftheatret paa Dandseskolen, gik hver Formiddag der og gjorte Basdement ved Væggen. Mad: Kretsmer var da et lille Barn, og vi prøvede tidt paa hvem der kunde giøre de fleste før man blev træt; jeg kunde mange Digte udenad, som jeg tidt declamerede deroppe, og jeg hørte tidt mange af de …

H.C. Andersens levnedsbog Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 21 Januar, Kl. 7, bliver, paa det kongelige Hoftheater, Concert i Selskabet. Damebilletterne udleveres i lille Kirkestræde Nr. 43, 1ste Sat, Løverdagen den 20 Januar fra Kl. 3 til 6, og ikke paa nogen anden Tid. Dhrr. Medlemmer ville behage ved Indgangen (der aabnes Kl. 6) at forevise de …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Torsdagen den 22de d. M. gav Herr Capelmester Bernhard Romberg en stor Vocal- og Instrumental-Concert paa det Kgl. Hoftheater, som ellers er indrømmet Selskabet til Musikkens Udbredelse til Privat-Concerter. Alt hvad Herr Romberg spillede, var af hans egen Composition, og især behagede de svenske Nationalsange paa Violoncel, hvormed Concerten endtes. Ogsaa dennes lille vakre 9aarige …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Selskabet for Musikkens Udbredelse. Søndagen den 14de October, Kl. 6, gives paa Hoftheatret den første Concert i Selskabet for forestaaende Vinter. – Indgangsbilletterne, saavel for Herrer som Damer, udleveres ved Generalforsamlingen den 12te October, og de tilbageblevne Løverdagen den 13de October, fra Klokken 3 til 6, i lille Kirkestræde Nr. 43, Iste Sal. – Da …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Aftenunderholdning. Med høie Vedkommendes Tiiladelse har Undertegnede den Ære, Søndagen den 8 Januar 1826, om Aftenen Kl. 7, paa det kongl. Hoftheater, understøttet af det kongl. Theaters og Capels Medlemmer, at give en Aftenunderholdning af declamatorisk og musicalsk Indhold, som nærmere skal vorde bekjendtgjort. Imidlertid ere Billetter a 1 Rbd. dagligen at faae hos Casserer …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Physikalske Forlystelser og mekaniske Kunster. Søndagen den 9de Januar, vil Physikeren v. Linski, have den Ære, efter kongelig allenaadigst Tilladelse at give en brillant Forestilling paa det kongelige Hoftheater. Han tager sig den Frihed at indbyde alle Yndere af denne Kunst, at beære ham med deres ærede Nærværelse, da han vil give Forestillinger, der kun …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Concert. Med allerhøieste Tilladelse vil Undertegnede have den Ære ar give Onsdagen den 23de dennes paa det kongelige Hoftheater en stor Vocal- og Instrumental-Concert, hvis Indhold nærmere skal vorde bekjendtgjort. Billetter, a 1 Rbd. Sedler Stykket, kunne dagligen erholdes i Musikhandelen i Gothersgaden Nr. 348, samt i vor Bopæl i lille Kirkestræde 43, hvor tillige …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Søndagen den 30 Octbr. gav Hr. Kammermusikus Lemming en stor Vokal og Instrumentalkoncert på det Kongelige Hoftheater, der gav riig Anledning til at lægge for Dagen denne vor talentfulde Landsmands fleersidige Færdighed på Guitar, Violin etc.; men desmere var det at beklage, at kun saare faa Tilhørere havde indfundet sig.

Avisnotits

Søndagaften den 26de dennes er et carmoisinrødt Dameshavl, med bred Bord, tabt, paa Veien fra Løngangene til en af Logerne på Hoftheatret. For sammes Tilveiebringelse loves en god Douceur på Store Kiøbmagergade 52, 1ste Sal.