Periode: 1830-1839

Avisnotits

Mandagen den 7de Marts førstkommende, Kl. 10 Formiddag, foretages det 89de kongelige kjøbenhavnske Klasselotteries 1ste Trækning paa Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler bekommes hos samtlige autoriserede Collecteurer for 2 Rbd. Stykket. Det kongelige kjøbenhanvske Klasselotteries Inspektorat, den 27de Februar, 1836. P. Friis.

Bekendtgørelse

Det Kongelige Theater. I Overeensstemmelse med den Kongelige Resolution af 11te Juni 1810, afholdes Mandagen den 13de August og paafølgende Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen ved Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det Kongelige Theaters Loger bortabonneres til de Høistbydende for Saisonnen fra 1ste September 1832 til 31te Mai 1833. Auctions-Conditionerne, tilligemed Fortegnelsen over Logerne, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Hr. Bredals Aftenunderholdning. Ved sin Aftenunderholdning paa Hoftheatret næstkommende Søndag, agter Hr. Kapelmusikus Bredal selv at udføre et af ham componeret Potpourri over Themaer af Preciosa og, i Forening med Hr. Kapelmusikus Kock, nogle ligeledes af ham componerede Variationer for Violin og Alto over et Thema af Elverhøi; Hr. Kapelmusikus Drewes blæser en Concertino for …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Paa Veien fra Hoftheatret til Holmens Canal er ifredags tabt en sort Brystnaal, med smaae Stjerner og ægte Perler omkring. Finderen bedes om at aflevere samme i Størrestrædet (Holmens Canal) 253, 2den Sal, imod en Douceur.

Avisnotits

Et lille, bruunt Shawl, med 2 brede og 2 smalle Bordter og en Palme i det ene Hiørne, er tabt Onsdagen d. 13de dennes, ved Concerten paa Hoftheatret, eller i Løngangen. Finderen bedes at aflevere det paa Kongens Nytorv 206, 3die Sal tilhøire, imod en passende Douceur.

Avisnotits

Musikforeningen. Onsdagen den 21de Marts, Kl. 10½ præcice, vil Generalpröven til Concerten finde Sted paa Hoftheatret.

Avisnotits

Som man af Kbhvns. Morgenblad erfarer, skal det være under Ventilation, igjen at indrette Hoftheatret til offentlige dramatiske Forestillinger af det kongl. Theaters Elever, hvorved disse kunde erholde Leilighed til at øve sig, udvikle deres Talent, og gjøre dette bekjendt for Publicum.

Avisnotits

Den unge Stein vil, efter Forlydende, give endnu en Concert, paa Hoftheatret.

Avisnotits

I Onsdags Eftermiddags opkom der Skorsteens-Ild i en af Slottets Sidebygninger, hvori Hoftheatret er. Men den blev lykkeligviis hurtig slukket.