Periode: 1860-1869

Avisnotits

Hoftheatret. Nettoudbyttet af den af Søetatens dramatiske Forening den 14de Marts givne Forestilling var 166 Rd. 5 S. (derunder indbefattet 20 Rd. fra Hs. Høihed Landgreven og Gemalinde). Beløbet er tilstillet Bestyrelsen for den proecterede Enkebolig.

Avisnotits

Officeersforeningen gav igaar paa Hoftheatret en høist interessant Forestilling, bestaaende af ”Markedet i Nabolandsbyen”, Syngestykke i 3 Akter til Boyeldieus Musik. De smukke Stemmer og den fortrinlige Indstudering tiltalte i høi Grad, og det vil derfor være kjærkomment for Mange at erfare, at Forestillingen gjentages paa Onsdag. Udbyttet af disse Forestillinger tilfalder Underofficerernes Enkepensionskasse.

Avisnotits

Hoftheatret. Paa Løverdag vil der paa Hoftheatret blive givet en Forestilling af Dilettanter, hvoraf Indtægten er bestemt til Bidrag for Underofficerernes Enkekasse.

Avisnotits

Maskerade paa Hoftheatret. Iaften afholdes paa Hoftheatret den sidste Maskerade, da Localet, som er overladt et Selskab Dilettanter til Afbenyttelse, strax efter vil blive forandret til Theater.

Avisreportage

– Der er fra Rom hertil ankommen en musikalsk Professor Colosanti, der i Søndags med meget Bifald lod sig høre ved den Concert, som ved Hs. Maj. Kongens allerhøieste Nærværelse gaves paa Hoftheatret af det franske Operetteselskab, som for Tiden opholder sig her. Denne Kunstner behandler med megen Virtuositet et hertillands hidtil ukjendt Instrument, ”Ophicleiden”, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Da Casino har benyttet sin contractmæssige Ret til at opsige det italienske Operaselskab, har Hr. Lorini nu definitivt faaet overladt Hoftheatret til en halv Snees Forestillinger. (Dgbl.)

Avisnotits

– Ifølge en Berigtigelse i ”Dgt.” var Hs. Maj. Kongens Bidrag ved Forestillingen paa Hoftheatret 100 Rdr. og Hds. Maj. Dronningens 25 Rdr.

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Publicums Opmærksomhed paa den Forestilling, som iaften gives paa Hoftheatret, hvorved de to underholdende Operetter ”Den dybe Sorg” og ”Den tyrkiske Læge” blive gjentagne for sidste Gang. Disse Dilettantforestillinger have en egen Tillokkelse derved, at de ere særdeles omhyggeligt indstuderede, og at der blandt Deeltagerne er flere, der ere i Besiddelse af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den tredie Forestilling paa det kongelige Hoftheater, ”Lully og Quinault”, Musik af Isouard, vil blive opført strax efter den stille Uge. En Liste, hvorpaa man kan tegne sig, henligger hos Portneren i Hotel Phoenix. Indtægten af denne Forestilling tilfalder, ligesom af de foregaaende, Underofficerernes Enkepensionskasse.

Avisnotits

Hoftheatret. Forestillingen af Studenter paa Hoftheatret vil paa Grund af indtrufne Forhindringer först finde Sted i næste Uge; Dagen bliver nærmere bekjendtgjort.