Periode: 1860-1869

Avisnotits

Hoftheatret. Idag, Tirsdag, ingen Forestilling, Onsdagen den 20de, Kl. 7, Forestilling af Pragtgalleri, Thebens Ruiner og plastiske Værker.

Bekendtgørelse

Classelotterisedler. I Springgade 14, hos Enevoldsen, udsælges Lodsedler idag hele Dagen og imorgen, saavel i hele, halve og qvart som mindre Dele til muligst billige Priser. Industrilodder til alle 4 Lotterier 20 a 40 sk., de sidste med enkelt Nr. Trækningen skeer i Hoftheatret paa Mandag, den 30te Marts. Gevinster, som falde paa de herfra …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Cæcilia-Foreningen. Onsdagen den 13de April, Kl. 7½, gives for Medlemmerne en Concert paa Hoftheatret (Opgangen nærmest Löngangsporten). Hos Hr. Boghandler Lind, st. Kjöbmagergade 44, kunne nye Medlemmer indtegnes.

Avisnotits

– Den herværende Haandværkerforening forbereder i denne Tid en storartet Bazar, der, forbunden med en Udstilling, skal finde Sted sidst i indeværende Maaned. Foreningen har havt Valget mellem flere Lokaler, nemlig Hoftheatret, Exerceerhuset i Gothersgade, Kuursalen sammesteds og Ridehuset ved Christiansborg. Foreningen har valgt det sidstnævnte Lokale, som man derfor allerede om faa Dage vil …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den til Fredag berammede Forestilling (Den fortræffelige Onkel og Isouard: Den tyrkiske Læge) gives Onsdagen den 13de Febr, Kl. 7. Listen henligger hos Hr. Boghandler Stinck, Høibroplads.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kgl. allerhøieste Tilladelse agter jeg imellem Juul og Nyaar at give en Aftenunderholdning i ovennævnte Lokale, hvorved opføres 2 af de mest yndede Pantomimer. Imellem Pantomimerne for første Gang stort Divertissement, udført af Elever, komponeret af Hr. Hofballetmester A. Bournonville. Billetter faaes hos Dhrr. Musikhandler Emil Erslev (Hornemann & Erslev), Amagertorv 6, og …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hofteatret. 1ste Juledag gives 2 store Forestillinger. den 1ste fra Kl. 4½-6 og den 2den fra Kl. 7-9, af Pragtgalleri, med dertil Analog-Musik, som omhandler Jesus-Rarnets Liv i colosale Billeder i 2 Afdelinger (see nedenstaaende store Program.) 2den Juledag og 3die Juledag ligeledes 2 store Forestillinger af samme Indhold m. m.; den 1ste fra Kl. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Lørdagen den 26de Decbr. (2den Juledag) giver Undertegnede en Forestilling, hvorved opføres: Kæmpehanen, komisk Pantomime i 2 Akter, samt Russisk National-Kvadrille, af Hr. Hofballetmester Bournonville, Pantomimer af Casorti m.m. Billetter faaes i Hr. Emil Erslevs Musikhandel, Amagertorv 6. – Anden Etages Loger og Parterret erholdes hos Hr. Kasserer Weel, St. Strandstræde 21, 1ste Sal. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Dilettantkomedie. Til Fordel for Kristianshavns Understøttelsesforening ville nogle unge Kunstnere den 8de Januar give en Forestilling paa Hofteatret, hvor der foruden den bekendte morsomme Tragedie ”Kong Rosmer” vil blive opført ”To Svigermødre og een Svigersøn” samt en ny, original Farce, der bærer den lovende Titel: ”Laan mig en Mark!” Det smukke Øjemed gør rimeligvis enhver …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. En Del unge Mennesker ville paa Lørdag give en dramatisk Forestilling paa Hofteatret til Indtægt for de brandlidte i Adelgade. Man kan tegne sig for Billetter hos Kittendorff & Aagaard og hos Horneman & Erslev.