Periode: 1870-1879

Avisreportage

Fru Løhrs Forevisninger. Athens Ruiner ere for kort Tid siden blevne fotograferede under Ledelse af berømte berlinske Arkitekter, og Fru Løhr har været saa heldig at faa Exemplarer af disse Fotografier sendte til Indlemmelse i sin Samling, som derved har faaet en værdifuld Forøgelse. At dette er Tilfældet, har Fru Løhr faaet konstateret paa en …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera paa Hoftheatret. Direktør A. Lorini, som har erholdt Tilladelse til at afbenytte Hoftheatret til Opførelsen af italienske Operaer, har paa Grund af flere Forandringer ved Theatrets Indre til Publikums Bekvemmelighed endnu ikke kunnet bestemme Dagen for den første Forestilling, men denne antages at ville finde Sted den 4de eller 5te ds. med ”Norma”, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Achille Lorini, Directeur for de italienske Operaselskaber, der gjæstede os for et Par Vintere siden, er kommen hertil og paatænker at samle et Selskab til at give Opera paa Hoftheatret.

Avisnotits

Opfordring til Hr. A. Price. Hr. Adolph Price opfordres herved til atter at give en Pantomime-Forestilling paa Hoftheatret, da saa Mange ved den sidste Fastelavnsforestilling maatte gaa bort med uforrettet Sag paa Grund af, at Alt var udsolgt.

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Prices Aftenunderholdning i Mandags Aftes havde samlet fuldt Hus og beæredes med Kongefamiliens Nærværelse. Selvfølgelig var der stor Jubel blandt det for største Delen ungdommelige Publikum.

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. I Løbet af næste Maaned vil der paa Hoftheatret blive givet en Dilettantforestilling til Indtægt for Understøttelsesselskabet for ældre trængende Huusjomfruer.

Avisnotits

Prices Aftenunderholdning. Vi minde om, at Hr. Adolf Price imorgen Aften giver en af sine bekjendte, navnlig af Ungdommen yndede Aftenunderholdninger – den eneste i denne Sæson – paa Hoftheatret. Aftenunderholdningen vil bestaa af tre Akter af de mest yndede Pantomimer samt Dands, navnlig russisk Kvadrille af Hofballetmester Bournonville. Billetter erholdes hos Dhrr. Horneman & …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den nylig til Fordeel for Christianshavns Understøttelsesforening paa Hoftheatret givne dramatisk-deklamatoriske Aftenunderholdning vil blive gjentagen førstkommende Lørdag. Billetter faaes – foruden hos Billetkasserer Weel – i Horneman og Erslevs Musikhandel.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Ifølge Opfordring giver jeg Mandag den 18de April endnu en Forestilling, som vil blive min sidste Optræden, og haaber jeg, at den Deltagelse, der hidtil er skænket mine Forestillinger, ogsaa denne Gang vil blive mig tildel. Der vil blive givet 3 komiske Pantomimer m.m. Billetter erholdes i d’Hrr. Horneman & Erslevs Musikhandel, Amagertorv 6. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

For nogle Aftener siden begyndte et italiensk Operaselskab en Række Forestillinger paa Hoftheatret, men har hidtil kun gjort tynd Lykke. Der findes mellem Medlemmerne adskillige stærke Stemmer, men de have for det meste tabt deres friske Klang, og et musikalsk og dramatisk saa forvænt Publikum som det kjøbenhavnske løber ikke let efter Sangere og Sangerinder, …

Avisreportage Læs mere »