Periode: 1870-1879

Avisnotits

Hofteatret. Nyaarsdag Kl. 7½ Fremstilling af Jordklodens Udseende før Mennesket, m. m.

Avisnotits

Harpevirtuosen Adolf Sjödéns første Koncert paa Hoftheatret finder Sted paa Onsdag.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa, at den i Lørdags for udsolgt Hus paa Hoftheatret givne vellykkede Forestilling til Fordel for Friboliger for Lærerinder gjentages iaften Kl. 7. Forestillingen bestaaer af to muntre Vaudeviller og Sangnumere, og de Dilettanter, som give den, assisteres af kgl. Kammersanger Chr. Hansen. Billetter faaes hos Boghandler V. …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med kgl. allernaadigst Tilladelse giver Undertegnede med velvillig Assistance af Dhrr. Skuespillere Wulff, Hougaard, Carl Schmidt samt en Dilettant Mandag den 12. Juni Kl. 7½, En Aftenunderholdning af følgende Indhold: ”En lystig Gesell”, fortælles paa Norsk og Svensk af Vilh. Schmidt. Margrethes Drømme. Lystspil i 1 Akt efter det Franske. Mikkels Kjærlighedshistorie, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med Kongl. Allernaadigst Tilladelse gives Løverdagen d. 6te Mai, Kl. 7½, til Fordeel for Billetkassererer Weel en Forestilling, bestaaende af: Et Stykke, som udføres af Studenter. Sangnumere, udføres af endeel af det kgl. Theaters Herre-Chorpersonale. Pas de trois, arrangeret af kgl. Dandser Brodersen, udføres af Elever. (Første Gang.) Adolph og Henriette. Priserne …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. Med allernaadigst Tilladelse gives til Fordel for Bibliotheket i Foreningen af 5te Juni 1864 for Handelsbetjente en Forestilling Torsdagen den 6te April 1876, Kl. 7½. Billetter erholdes hos dHrr. Boghandlere Risom, store Kjøbmagergade, og Torst, Silkegade, og i Foreningens Locale Onsdagaften Kl. 10. Billetpriserne ere: 1ste Parquet 1½ Kr., 2det Parquet og 1ste Etage …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Polyteknisk Forening. Dhrr. Polyteknikere, der endnu maatte ønske Billetter til Forestillingen paa Hoftheatret Løverdag den 17de Marts Kl. 7 kunne erholde saadanne hos Portneren paa Læreanstalten.

Avisnotits

Forestilling i veldædigt Øiemed. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa den Forestilling, bestaaende af en Prolog, ”Hr. Volmer i Sorø”, Kvartetsange og ”Soldaterløier”, som iaften gives paa Hoftheatret til Fordel for Børnehjemmet på Vodrofsvei.

Avisnotits

Bazaren for Krigerfonden. Alle Regninger vedkommende den paa Hoftheatret til Indtægt for Krigerfonden afholdte Bazar bedes indleverede paa Overretssagfører Schyttes Comptoir, Høibroplads 4, 2den Sal, inden den 15de dennes. København, den 4de Februar 1879. Comiteen.

Avisreportage

– I Eftermiddag er der paa Hofteatret aabnet en Basar til Fordel for Krigerfonden, som skal staa aaben i hele 7 Dage. Da der er gjort meget for Udstyrelsen og der er skænket mange og tildels værdifulde Gaver til den, er det sandsynligt, at den vil give et godt Udbytte, skjønt det ikke just nu …

Avisreportage Læs mere »