Periode: 1870-1879

Avisreportage

– Italiensk Opera. Iforgaars Aftes opførtes for første Gang ”Barberen i Sevilla”, som vandt meget levende og velfortjent Bifald. Det er altid morsomt at se og høre dette sprudlende Værk og desuden har det en ikke ringe Interesse at gjøre Bekjendtskab med den i Italien, Frankrig osv. traditionelle Opfattelse og Gjengivelse af denne Opera, som …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Den Den italienske Operaforestilling paa Hoftheatret af Verdis ”Trovatore” – vistnok den populæreste Opera, som er skreven i den sidste Menneskealder, maaske med Undtagelse af ”Faust”, og Offenbachiaderne selvfølgelig ikke medregnede – er gaaet et Par Gange med langt større Held end ”Norma” og i det Hele upaaklagelig godt. Fornemlig har Altistinden, Demoiselle Stella …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Iaftes aabnede et italiensk Operaselskab sine Forestillinger paa Hoftheatret, som er blevet overladt samme af Overhofmarschallatet, dog med Justitsministeriets og Kultusministeriets forudgaaende Billigelse. Scenen er bleven pudset op, og der er blevet indlagt Gasledninger, hvilket alene har kostet c. 1,000 Rdl. Disse Udgifter blive afholdte afholdte af en af Sangerindernes Mænd, en russisk Prinds, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera. Verdis Opera ”Il Trovatore” havde næsten fyldt Theatret iaftes. Udførelsen stod i sin Helhed ikke lidet over den, som blev ”Norma” tildel. Der skete Fremkaldelser saavel ved aaben Scene som efter Tæppets Fald, ligesom der ogsaa ved nogle Blomsterbuketter blev ydet Kunsten den skyldige Tribut. Vi skulle imorgen komme tilbage til denne Forestilling.

Avisnotits

Basar. Vi henlede Opmærksomheden paa omstaaende Bekjendtgjørelse om en Basar, som Underofficersforeningen af 1870 agter at holde den 2den til 4de Marts paa Hoftheatret. Da Overskudet skal tilfalde Foreningens Understøttelsesfond, henvender Bestyrelsen sig til Medborgere og Medborgerinden om at støtte den ved Bidrag, for at det tilsigtede Formaal kan naa’s i saa stort Omfang som …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med Hs. Maj. Kongens allernaadigste Tilladelse afholder Underofficersforeningen af 1870 Fredagen den 2den, Lørdagen den 3die og Søndagen den 4de Marts Kl. 7-11 Aften en stor Basar med Aftenunderholdning, bestaaende af: Vaabenøvelser, Skjolddands og en Episode fra Middelalderen, Korsfarerne, samt Koncert under Anførsel af Hr. Musikdirekteur Dahl. Lokalet er pragtfuldt dekoreret. Billetter …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Underofficersforeningens Basar. Vi henlede Opmærksomheden paa omstaaende Bekjendtgørelse angaaende den tidligere omtalte Basar, som Underofficersforeningen af 1870 den 2den, 3die og 4de Marts agter at afholde paa Hoftheatret til Fordel for Foreningens Understøttelsesfond.

Avisreportage

– Vi leve for Øieblikket her i Bazarernes Tid. Afholdelsen af en Bazar er jo den almindelige Maade, hvorpaa man pleier at ophjælpe trængende Velgjørenhedsanstalter, og trods Bazarernes store Antal faae de altid Gaver i Overflødighed og blive saa talrigt besøgte, at der erholdes et godt Overskud. Exempelviis kan anføres, at en Bazar sidste Efteraar …

Avisreportage Læs mere »

Johan Louis Ussings erindringer

Den 15. Marts 1873 opførte det fil.-hist. Samfund Plautus’ Menæchmi paa Hoftheatret for Medlemmer og Ikke-Medlemmer, saa mange som Theatret kunde rumme. Et Program gjengav paa Dansk Stykkets Indhold Scene for Scene, saa at Tilskuerne uden Vanskelighed kunde følge dets Gang, og det var et taknemmeligt Publikum, som aabenbart havde Glæde af Forestillingen.

Avisreportage

Den gjensidige Hjælpeforening for kvindelige Haandarbejdere holdt igaar sit Aarsmøde paa sædvanlig Maade, idet Medlemmer og Gjæster vare samlede i Hoftheatret, hvor der gaves en Aftenunderholdning med Musik osv., forud for hvilken Beretning aflagdes af Formanden, Kasserer ved Civillisten, Justitsraad Sihm. Den 12 Aar gamle Forening tæller nu 1000 Medlemmer, hvilket Tal formentlig ikke bør …

Avisreportage Læs mere »