Periode: 1870-1879

Avisreportage

– Vi leve for Øieblikket her i Bazarernes Tid. Afholdelsen af en Bazar er jo den almindelige Maade, hvorpaa man pleier at ophjælpe trængende Velgjørenhedsanstalter, og trods Bazarernes store Antal faae de altid Gaver i Overflødighed og blive saa talrigt besøgte, at der erholdes et godt Overskud. Exempelviis kan anføres, at en Bazar sidste Efteraar …

Avisreportage Læs mere »

Johan Louis Ussings erindringer

Den 15. Marts 1873 opførte det fil.-hist. Samfund Plautus’ Menæchmi paa Hoftheatret for Medlemmer og Ikke-Medlemmer, saa mange som Theatret kunde rumme. Et Program gjengav paa Dansk Stykkets Indhold Scene for Scene, saa at Tilskuerne uden Vanskelighed kunde følge dets Gang, og det var et taknemmeligt Publikum, som aabenbart havde Glæde af Forestillingen.

Avisreportage

Den gjensidige Hjælpeforening for kvindelige Haandarbejdere holdt igaar sit Aarsmøde paa sædvanlig Maade, idet Medlemmer og Gjæster vare samlede i Hoftheatret, hvor der gaves en Aftenunderholdning med Musik osv., forud for hvilken Beretning aflagdes af Formanden, Kasserer ved Civillisten, Justitsraad Sihm. Den 12 Aar gamle Forening tæller nu 1000 Medlemmer, hvilket Tal formentlig ikke bør …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Theaterdirecteur Aug. Rasmussen, som for Tiden holder Prøver paa Hoftheatret, har indført en ganske practisk Skik ved sit Theater for at faae Skuespillerne til at lære deres Roller. Efter den tredie Prøve paa et Stykke forsvinder nemlig Suffleuren, og de følgende Prøver foretages uden dennes i Reglen meget søgte Assistance. Ved Forestillingen er han …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Basar. Vi henlede foreløbig Opmærksomheden paa den Basar, der vil blive afholdt fra den 21de til den 27. Januar til Fordel for ”Krigerfondet”. Efter Komiteens Bestemmelse skulle denne Fonds Midler anvendes saaledes, at der hvert Aar paa Hs. Maj. Kongens Fødselsdag uddeles Understøttelse til Trængende, der have deltaget i et af vore Felttog, og eventuelt …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Jydsk Forening i Kjøbenhavn gav if. ”Dagsav.” i Mandags Aftes en Forestilling paa Hoftheatret for aldeles udsolgt Hus. Forestillingen gjentages førstkommende Lørdag til Fordel for de Nødlidende paa St. Croix.

Avisnotits

De Nødlidende paa St. Crolx. Paa Løverdag Kl. 7 vil der paa Hoftheatret blive givet en Forestilling til Bedste for de Nødlidende paa St. Croix. Programmet er meget righoldigt, idet der foruden de to Smaastykker ”11-18-35 eller Enhver er sig selv nærmest”, af Henrik Hertz og ”Om Forladelse”, af Erik Bøgh, hvilke udføres af Dilettanter, …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Til Indtægt for de Nødlidende paa St. Kroix gaves der iaftes paa Hoftheatret en vellykket Dilettant-Forestilling, ved hvilken desuden flere af vore bedste kunstneriske Kræfter ved Theatrene medvirkede. Forestillingen havde skaffe! fuldt Hus og morede øiensynlig Publikum i høi Grad.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med kongelig allernaadigst Tilladelse gives Løverdag den 8de Februar 1879, Kl. 7, en dramatisk Forestilling med velvillig Assistance af Hr. Balduin Dahl, til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Billetter faaes hos Hr. Musikhandler Oscar Risom, store Kjøbmagergade 1, hvor Programmet er fremlagt. 1ste Parquet og 1ste Etage 1,50, 2det Parquet 1,25, 2den Etage 1,00 og …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Polyteknisk Forening. Billettegning til Forestillingen paa Hoftheatret den 15de Marts sker hos Portneren paa Læreanstalten.