Periode: 1870-1879

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Ifølge Opfordring giver jeg Mandag den 18de April endnu en Forestilling, som vil blive min sidste Optræden, og haaber jeg, at den Deltagelse, der hidtil er skænket mine Forestillinger, ogsaa denne Gang vil blive mig tildel. Der vil blive givet 3 komiske Pantomimer m.m. Billetter erholdes i d’Hrr. Horneman & Erslevs Musikhandel, Amagertorv 6. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

For nogle Aftener siden begyndte et italiensk Operaselskab en Række Forestillinger paa Hoftheatret, men har hidtil kun gjort tynd Lykke. Der findes mellem Medlemmerne adskillige stærke Stemmer, men de have for det meste tabt deres friske Klang, og et musikalsk og dramatisk saa forvænt Publikum som det kjøbenhavnske løber ikke let efter Sangere og Sangerinder, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Til Fordeel for de russiske Saarede gives der Løverdag den 15de ds. Kl. 7 en Dillettantforestilling, bestaaende af ”De Nygifte” af Bjørnstjerne Bjørnson, ”Pas de trois” og ”Ægteskabspolitik”. Musikdirecteur Dahls Orchester assisterer.

Avisreportage

Basaren i Hoftheatret. Igaar Kl. 4 aabnedes Foreningen ”Fremtiden”s Marked og Basar og var udmærket besøgt. Entreen er billig. De Besøgende generes ikke ved at blive ”praiede” formeget, og en overordentlig stor Mængde Sager ere til Salgs, deriblandt flere, der dels ved deres særegne Karakter, dels ved deres kunstneriske Værd ere af udpræget Betydning. De …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den ubetaelige Pjerrot, Hr. Adolph Price, giver paa Mandag Aften i Hoftheatret en af de Forestillinger, der pleie at være til saa stor Glæde for Ungdommen, og veed hvilken opføres tre komiske Pantomimer. Billetter faaes i Horneman & Erslevs Musikhandel og hos billetkasserer Weel.

Avisnotits

Overskou-Forestilling. Lørdag den 2den Februar gives paa Hoftheatret en Forestilling i velædigt Øjemed, under Medvirkning af herværende bekjendte Skuespillerinder og Skuespillere samt Dilettanter. Der opføres to Stykker af afdøde Prof. Th. Overskou, nemlig ”En Valgdag”, der i Forgaars for 25 Aar siden opførtes første Gang paa Nationaltheatret, og ”Kunstnerliv” eller ”Den ene Arbejdet, den anden …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

– De stakkels ”Italienere” paa Hoftheatret ere da saa godt som heelt færdige, idet Direkteur Lorini ikke engang har seet sig istand til at betale de almindelige Hverdagsudgifter, end sige Gagerne. Selskabets Medlemmer have derfor afsat ham fra Direktionen og ville nu selv give et Par Forestillinger paa Deling, for dog muligviis at faae Reisepenge …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Krigerfondets Basar paa Hoftheatret, der aabnedes i Tirsdag og vedvarer indtil den 27de ds. hver Aften fra Kl. 5 til 10, har, navnlig i de to sidste Dage, været stærkt besøgt, hvilket Formaalet og Arrangementet ogsaa fortjener. Theatrets Forsal er dekoreret med Vaaben, Buster og en koloreret Afbildning af Bissens Landsoldat. Tilskuersalen er ligeledes smykket …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Latinsk Komedie. Vi henlede gjentagende Opmærksomheden paa, at det filologisk-historiske Samfund iaften lader Plautus’s Komedie ”Mostellaria” (Forbillede for Holbergs ”Abracadeabra”) opføre paa Hoftheatret i Originalsproget. Med Billetterne følger der et trykt dansk Program, hvori Indholdet Scene for Scene er gjengivet.

Avisnotits

– Medens Studenterkomedier ikke høre til Sjeldenhederne heri Byen, er det derimod neppe hændet i mange Aar, at der har været givet en rigtig Dilettantforestilling, i hvilken Damer af det højere Bourgeoisie ere optraadte. En saadan Forestilling, hvortil der sælges Billetter til Alle og Enhver, skal finde Sted i Aften paa Hoftheatret til Fordel for …

Avisnotits Læs mere »