Periode: 1880-1889

P.A. Rosenbergs erindringer

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det …

P.A. Rosenbergs erindringer Læs mere »

Avisreportage

– Directeur Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret den 25de August, og den første Forestilling vil blive givet i Malmø den 10de September. Det fuldstændige Personale bestaaer, efter hvad ”Nat.-Td.” erfarer af følgende Medlemmer: Fruerne Recke-Madsen, Sophie Jensen og Eleonora Knutzen, født Wimmer, Frøkenerne Anna Petersen, Elga Betzonick, Brock og Sørensen, samt Herrerne Fr. Madsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Madame Ristoris første Forestilling paa Hoftheatret i Kjøbenhavn er ifølge ”Dgsav.” bestemt til 3die Oktober. Hun vil blandt andet optræde i ”Judith” og Macbeth”, hvilke Tragedier skulle opføres i deres Heelhed.

Avisnotits

Et sølvforgyldt Armbaand, gjennembrudt Arbeide, med brogede Stene, er tabt Løverdag Aften, den 9de, paa Veien fra Hoftheatret til Linnésgade. Det bedes afleveret i Linnésgade 12, 4de Sal.

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Søndagen den 14. Marts vil der paa Hoftheatret blive afholdt en Forestilling af en Del Studenter o. a. til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Der vil bl. a. blive opført ”Robert og Signe”.

Avisnotits

En Forestilling gives imorgen paa Hoftheatret af Foreningen ”Melpomeme” til Bedste for Børnehjemmet af 1870.

Avisnotits

– I Løbet af denne Maaned, rimeligvis inden Pintsen, vil den for nogen Tid siden paa Folketheatret for fuldt Hus givne Privatforestilling, ved hvilken bl. A. ”En Søndag paa Amager” opførtes, og hvorved Skuespiller Reumert og Solodandserinderne ved det kgl. Theater Frk. Flammé og Tychsen m. Fl. optraadte, blive gjentaget, dennegang paa Hoftheatret.

Avisnotits

Hoftheatret. Løverdagen den 20de Marts vil der blive givet en dramatisk Aftenunderholdning paa Hoftheatret til Fordeel for Bespiisningsforeningen i Kjøbenhavn og paa Christianshavn. Der opføres nogle Smaastykker, og imellem disse vil der med bekjendt fortrinlig Assistance blive givet en musikalsk declamatorisk Mellemact.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Søndagen den 22. Febr., Kl. 7 Aften, giver Selskabet de danske Forsvarsbrødre en Forestilling, bestaaende af dramatisk Underholdning og Vaabenøvelser med velvillig Assistance af Selskabet til Oprettelsen af et ”Dramatisk Konservatorium”. Indtægten anvendes til Anskaffelsen af en Fane til ”Selskabet de danske Forsvarsbrødre”. Forestillingens Indhold m. m. erfares af Programmet, der tilligemed Billetter kunne …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Direktør Brun holder stadig Prøver paa Hoftheatret med sit nye Personale, som saaledes faaer god Lejlighed til at blive sammenspillet.