Periode: 1880-1889

Avisnotits

Hoftheatret. Den Forestilling, der gaves den 11. December af Dillettanter til Fordel for de ved ”Sleipners” Forlis Forulykkedes Efterladte, vil paa mangesidig Opfordring blive gjentaget Lørdag den 15. Januar, i samme Øiemed, hvorpaa vi henlede Publikums Opmærksomhed. Billetter faaes i den kgl. Hof-Musikhandel, Kjøbmagergade 44 og hos Hof-Boghandler H. Chr Mortensen, Vimmelskaftet 28 samt Forestillingsdagen …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Privatforestilling paa Hoftheatret. Til Fordel for det kgl. Theaters kunstneriske Udsmykning opføres der Lørdag den 5. Februar paa Hoftheatret en Studenterkomedie under Medvirkning af dygtige Kunstnere.

Avisnotits

Mme. Ristori agter med forventet Tilladelse paa sin forestaaende Gjennemrejse at give en Extra-Forestilling paa Hoftheatret Lørdagen den 27de d. M., hvor Tragedien ”Medea” vil blive opført. Desuden vil Kunstnerinden optræde i 5te Akt af ”Dronning Elisabeth” og udføre Søvngængerscenen af ”Macbeth”, denne Gang med Benyttelse af det engelske Sprog. Billetpriserne til denne Forestilling ere …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Herman Bang igjen kopieret. I Lørdags Aftes gav Folketheatrets Personale – som der meddeles os fra Kjøbenhavn – en Forestilling paa Hoftheatret til Fordel for Skuespiller Stigaard, der for Tiden tilligemed sin Familie er indlagt paa Hospitalet. Ved denne Lejlighed kopierede Skuespiller Pio atter Herman Bang, efter at dette som bekjendt var bleven ham forbudt …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Cæciliaforeningen. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Cæciliaforeningens første ordinaire Koncert, ved hvilken Mozarts ”Idomeneo” opføres, finder Sted imorgen Aften Kl. 7½, paa Hoftheatret.

Avisreportage

Hoftheatret. Den Forestilling, der paa Onsdag (ikke som først bestemt Søndag) gives paa Hoftheatret, og som arrangeres af Lærere i Melchiors Skole for at danne en Fond til Understøttelse for ældre og trængende Lærere, vil foruden Kvartetsang og Oplæsning komme til at bestaa af: Romberg: Børnesymfoni (udføres af voksne Børn) og Hostrup: En Børnekomedie (udføres …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Højesteret skal efter et Forlydende i ”Dgs. Nyh.” paatænke at skifte Bolig. Hofteatrets tidligere Lokaler vil muligvis blive omdannede til Brug for Retten.

Avisreportage

– Signora Adelaide Ristori havde igaar ved sin første Gjenoptræden samlet ret godt Huus i Hoftheatret, og Publikum hilsede hende strax, da hun viste sig som Elisabetta, Regina d’Inghilterra, med stærk Applaus. At Bifaldet senere fornyedes gjentagne Gange, fornemmelig udtrykt i Fremkaldelser efter de forskjellige Akter, og at det culminerede efter den med vidtgaaende Naturalisme, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Rigsdagen i Hoftheatret. ”Fædrelandet” foreslaar, sig er ”Dagsav.”, at Hoftheatret skal indrettes til Selskabslokale for Rigsdagens Medlemmer.

Avisreportage

Ristoriforestillingerne paa Hoftheatret fortsattes igaar med ”Giudetta”, Tragedie i 5 Akter af Giacometti. Denne dramatiske Potpourrifabrikant har mange Synder paa sin Samvittighed, men ”Giuditta” er vistnok en af de værste. Man kan med en lille Forandring bruge den Benævnelse om det, som i ”Skærsommernatsdrømmen” bruges om ”Pyramus og Thisbe”: en komisk Tragedie, saa lang som …

Avisreportage Læs mere »