Periode: 1880-1889

Avisnotits

Signora Adelaide Ristori havde i Gaar samlet godt Hus i Hofteatret, og Publikum hilsede hende med stærkt Bifald.

Avisnotits

Ristori-Forestillinger i Kjøbenhavn. Etter hvad vi erfare, vil Signora Ristori i den første Halvdel af Oktober Maaned komme her til Byen og give en Række Forestillinger paa Hoftheatret, som velvillig er blevet stillet til hendes Disposition.

Bekendtgørelse

Auction over Rekvisiter fra det fhv. Kongl. Hoftheater. Da Hoftheatret ifølge Kgl. Resolution er nedlagt, ville samtlige til bemeldte Theater hørende Rekvisiter, saasom Tæpper, Coulisser m. m., blive bortsolgte ved offentlig Auction, der afholdes i Theaterlocalet i Christiansborg Slots Sidebygning i Løbet af indeværende Maaned, forsaavidt ikke et antageligt Bud forinden Auctionen underhaanden kan opnaaes, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Christiansborg Slots Staldbygninger og Hoftheatret ud mod Frederiksholms Kanal og Tøjhusgade underkastes i denne Tid en udvendig Reparation, idet den gamle Kalkpuds fjernes, hvorefter de store Flader ville blive forsynede med Puds paany. Samtidig ville de to Sandstenspavilloner, der danne Midtpartiet ved Marmorbroen blive rensede med Saltsyre og afvadskede. Herefter vil nævnte Parti sikkert fremtræde …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Man har tænkt paa Hoftheatret, hvor Folkethinget kunde faa Plads, og hvor man vistnok ved at bemægtige sig alle de Værelser, der nu bruges til Embedsboliger og Kontorer, kunde faa en nødtørftig Udenomsleilighed, og Landsthinget lod sig da installere i det ledige Palais paa Amalienborg, hvor sidst Enkedronning Caroline Amalie havde sit Hjem. Men Hoftheatret …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Herman Bang-Turnéen. Prøverne paa ”En Forlovelse” ere i disse Dage begyndt paa Hoftheatret med følgende Rollebesætning: Rønning, Hr. Cetti, Fru Rønning, Frk. Camilla Lerche, Signe Rønning, Fru Julie Secher, Konrad Reesen, Hr. Herman Bang.

Avisnotits

(T) – Et italiensk Operaselskab agter efter Sigende i Løbet af Efteraaret at gjæste Kjøbenhavn: men noget definitivt Arrangement skal dog endnu ikke være truffet. Foreløbig skal det være Tanken at afbenytte Hoftheatret ved Forestillingerne; men sandsynligviis vil denne Plan faae adskillige Vanskeligheder at bekæmpe hos vor bekjendte energiske Brandinspecteur.

Avisnotits

Hr. Aug. Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret førstkommende Lørdag. For Sverigs Vedkommende vil der væsentlig blive indstuderet Vaudeviller, Farcer og Operetter. Den 1. September begynde Forestillingerne i Stockholm med Hr. Erik Bøghs Sangspil ”Dronning Krinoline”, hvori den ene kvindelige Hovedrolle er tildelt Frk. Mathilde Berg.

Avisnotits

– Hoftheatret vil nu, ifølge kgl. Resolution, blive nedlagt, og de det tilhørende forskjellige Rekvisiter, Dekorationer osv. ville i den nærmeste Fremtid blive bortsolgte ved Auktion. (Av.)