Periode: 1900-1909

Avisreportage

En Ambrosius-Turne under Direktør Aug. Rasmussens Ledelse, til saa godt som alle Provinsbyerne, vil blive startet den 16de Oktober. Af Rollebesætningen kan fremhæves, at Titelrollen spilles af Hr. Johannes Herskind, Abigael af Fru Valborg Rasmussen. Prøverne, der finder Sted paa Hofteatret, begynder om nogle Dage. I Erkendelse af Direktør Rasmussens fremragende Dygtighed som Scene- og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hvor Struensee og Dronningen mødtes. Hof-Teateret paa Kristiansborg. Kjøbenhavn. Det gamle Hofteater er vel den interessanteste af de Hemmeligheder, Kristiansborg Slot gemmer. Det ligger der midt i Byens Larm som et kønt og ejendommeligt Minde om en svunden Tid, da Menneskene maaske var større end nu, hvor de levede og led mere intensivt end i …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hofteatret som Talescene. Københavnske Teatres Brandfarlighed. København, Onsdag. Vi har henvendt os til Chefen for Københavns Brandvæsen, Oberst Meyer og spurgt ham, hvorledes han stillede sig til Tanken om at indrette den meget omtalte ”Talescene” for det kgl. Teater paa det gamle Hofteater. – Jeg tror ikke, det er nogen heldig Tanke, svarede Obersten. Jeg …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det ny Theaterprojekt. Kjøbenhavn, den 9. Oktober. Der dukker af og til Planer op om en Omkalfatring af det kongelige Theater, der, som bekjendt, er et af Nationens Smertensbørn. For et Par Aar siden kom Hr. Heide, den vidt bekjendte, med en Plan, gaaende ud paa, at der skulde bygges et nyt Theater i Tordenskjoldsgade, …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Naa, jeg blev nu alligevel ved mit, og saa endte det med, at Victor en Dag kom hjem med ”Glarmester-Ane” og ”Jomfruen” til mig fra August Rasmussen. Jeg husker det lige saa tydelig, som om det var i Gaar. Han smed Rollerne hen ad Bordet til mig og sagde: ”Værs’go, nu kan du lære dem!” …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Direktør Aug. Rasmussen har erhvervet Eneret til Stykkets Opførelse udenfor København, og under hans Direktion vil det blive spillet her førstk. Søndag. De ovennævnte Roller er besat med Hr. Holger Madsen, Fru Lamberth og Fru Valborg Rasmussen. I en Ungpigerolle debuterer Frk. Ella Hansen – i københavnske Selskabskrese kendt for sit ualmindelig smukke Ydre. Forfatteren …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Minder fra Hoftheatret. Teaterdirktør Aug. Rasmussen fortæller! Talescene! Kbhvn., Tirsdag. I Anledning af, at Folketingets Udvalg om Teaterloven har haft under Overvejelse, om ikke det gamle Hofteater mulig kunde benyttes som Talescene, har vi henvendt os til den Mand, der af alle nulevende har det mest ingaaende Kendskab til Hoftheatret, nemlig den kyndige og ansete …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

En lille Tur paa Kristiansborg Efter Licitationen. København, 21. juni. …Ingen Hofteater, – nu Tegnestue! Det gaar undertiden underligt til i denne Verden. I det gamle hofteaters berømmelige Galleri, hvor man ligefrem synes at snuse aarhundredgammelt Pudder og Sminke og Støv af Allongeparykker, farer hvidkitlede Arkitekter og Tegnere rundt med deres Passere og Blyanter. Om …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hr. Heides Hof-Teater. En Hindring for Københavns Trivsel. Som meddelt har Hr. Arkitekt Thonning udarbejdet et Projekt til Ombygningen af Hof-Teatret, og i Gaar omdeltes disse Planer til Rigsdagens Medlemmer samtidig med at det fortaltes, at Tegningerne var forelagt Kulturministeren, som havde modtaget dem med Velvilje. Alt dette er ganske overraskende. Som bekendt fortalte ”Berl. …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Et Privattelegram til os meddeler: ”Politiken” erklærer i en Artikel i Dag i Anledning af ”Berlingske Tidende”s Meddelelse i Aftes om, at baade Kultusministeren og Trafikministeren skulde have stillet sig særdeles velvillige overfor Planen om Hoftheatrets Ombygning, at den for Trafikministerens Vedkommende maa dementere denne Paastand paa det eftertrykkeligste. Planen om Ombygningen har aldrig været …

Avisnotits Læs mere »