Periode: 1900-1909

Avisnotits

Gøngehøvdinge-Tourneen. Prøverne paa ”Gøngehøvdingen” vil blive afholdte paa Hoftheatret under kgl. Skuespiller Zangenbergs Ledelse. Theatermaler Carl Lund maler 7 nye Dekorationer til Stykket, og Kostumerne kommer fra Winternitz i Wien og er forfærdigede efter Tegninger af Prof. Leffler.

Avisreportage

Halvdelen af den egentlige Slotsfirkant indrettes, ud mod Slotspladsen, til Kongens Repræsentationslokaler, som tillige markeres ved et stateligt Taarn. Den anden Halvdel, ud mod den nuværende Ridebane, bliver Rigsdagens fine og rummelige Bygning. Samtidig omdannes Ridehusets og Hofteatrets nuværende smukke Bygninger til Højesteret og Udenrigsministerium.

Avisnotits

Fru Betty Nansens Fremtidsplaner. Iflg. ”Samf.” paatænker Fru Betty Nansen at faae en Bevilling til at spille Komedie paa Hoftheatret. Hertil er dog at bemærke, at Brandvæsenet alt for mange Aar siden bar forbudt ethvert Brug af Hoftheatret til offentlige eller private Forestillinger.

Avisnotits

– Fhnv. Skuespillerinde Fru Annette Schmidt, Enke efter Teaterdirektør Fred. S., er afgaaet ved Døden. Hun debuterede for 50 Aar siden paa Hofteatret som Lisbeth i ”En Søndag paa Amager”.

Avisreportage

Det til Kulturministeriet indgivne Andragende henstiller derfor, om det ikke maatte være hensigtsmæssigt, at antagelsesprøven forlagdes fra det kgl. Teater til et andet Teater, f. Ex. Hofteatrets eller Kasinos store Sal, saaledes at den Kreds af danske Lærere og Lærerinder, hvis Elever have offentlig Optræden for Øje, fik Tilladelse til at benytte dette Teater i …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Det hele ligger selvfølgelig endnu i Svøb; men man har dog tænkt paa, at der ad Aare paa Hofteateret maatte kunne skabes en Elevskole, der – eventuelt med Statsunderstøttelse og i Samvirken med f. Eks. Musikkonservatoriet – vilde afgive den Basis, ud fra hvilken Fremtidens Dyrkere af den sceniske Kunst skulde hente deres Adkomstbevis. Tankeeksperimentet …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

”En Forbryder.” Paa Sven Langes ny Stykke ”En Forbryder”, med hvilket Direktør August Rasmussen foretager en Provinstourné, er Prøverne begyndte paa Hofteatret. I Stykket medvirker Fru Valborg Rasmussen, Fru Henny Borchsenius og Fru Olga Hofman samt Herrerne Vilh. Wiehe, Victor Neumann og Johannes Marer.

Avisnotits

Ibsen stod jo paa Programmet, og en stor Del af Skuespillerne var rekvirerede fra Hofteatret i København, altsaa var det Aarhus Bourgeoisis simple Pligt at møde in pleno og med Ansigterne i alvorsfulde Folder.

Avisnotits

Fru Betty Nansen og Hofteatret. Nu spøger det igen om det gamle Hofteater. Allerede længe har man sat Fru Betty Nansens Navn i Forbindelse med en Teaterbevilling. Et i Teaterkredse udbredt Rygte vil vide, at Fru Nansen tænker paa Hofteatret.

Avisnotits

Hofteatrets Ombygning. Fabrikejer, Direktør G. A. Hagemann og Etatsraad Heide har ladet Arkitekt Carl Thanning udføre Planer og Udkast til den i sin Tid ogsaa her i Bladet omtalte Ombygning af Hofteatret til en Talescene for det kgl. Teater. Planerne er nu færdige og vil blive fremsendt til Regeringsmyndighederne med Anmodning om, at disse, dersom …

Avisnotits Læs mere »