Periode: 1900-1909

Avisnotits

Hofteatrets Ombygning. Fabrikejer, Direktør G. A. Hagemann og Etatsraad Heide har ladet Arkitekt Carl Thanning udføre Planer og Udkast til den i sin Tid ogsaa her i Bladet omtalte Ombygning af Hofteatret til en Talescene for det kgl. Teater. Planerne er nu færdige og vil blive fremsendt til Regeringsmyndighederne med Anmodning om, at disse, dersom …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Under Hoftheatrets Scene bor en kongelig Livirist, der føret Opsyn med Theatret, og i den lange Gang, der løber langs dette, findes foruden Hofmarskallatets Kontorer, Boliger for Gehejmekonferensraad Castenskjold, som i mange Aar var Dronning Louises Hofchef, for Expeditionssekretæren i Hofmarskallatet, Justitsraad Holm, og for de to Hoffourerer. Under Hoftheatret findes de kongelige Stalde og …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Det kongelige Teater. Folkethingets Udvalg angaaende Lovforslaget om det Kgl. Teaters Stilling og økonomiske Forhold agter i Morgen Lørdag Formiddag at aflægge et Besøg i Hoftheatret paa Kristiansborg for at tage de derværende Lokaliteter i Øjesyn.

Avisnotits

En Talescene. København, 8 Oktbr. Fabrikdirektør Hagemann og Etatsraaderne H. N. Andersen, Glückstad og Heide vil forelægge Regering og Rigsdag Planer til fuldstændig Ombygning af Hofteatret paa Kristiansborg til en Talescene for det kgl. Teater. Fra de fire Herrers Side er enhver pekuniær Interesse udelukket.

Avisnotits

Hofteatret. For Tiden afholdes Prøver paa det gamle Teater i Christiansborg Slot af Aug. Rasmussens Selskab. Det er ”Ambrosius” der indstuderes til en forestaaende Turné Landet rundt.

Avisnotits

En Theaterrygte vil vide, fortæller ”V. L.”, at Fru Betty Nansen har gjort Forsøg paa at faa Hoftheatret overladt, men at Forsøget ikke er lykkedes.

Avisreportage

Gennemkørslerne ved Slottets 4 Hjørner samt ved Tøjhusporten gøres saa rummelige og bekvemme for Færdselen derigennem, som de forhaandenværende Bygninger paa nogen Maade tillader. Skulde det senere vise sig, at de saaledes udvidede Gennemkørsler alligevel ikke maatte være tilstrækkelige til at optage den – navnlig ved Opførelsen af Kjøbenhavns ny Personbanegaard – muligt forøgede Færdsel …

Avisreportage Læs mere »