Periode: 1910-1919

Avisnotits

Hofteatrets sidste Forestilling. Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet. Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog

Var oppe hos Admiralinde Gad, hvem jeg havde lovet at være med i Komiteen til Afholdelsen af en Forestilling paa Hoftheatret nu inden den gamle Scene skal afgaa ved Døden. Christian den syvende skal ved denne Lejlighed vise sig i sin Loge, jeg raadede til at tage Kai dertil, han vil komplet kunde illudere. Fru …

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser. Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.

Læserbrev

Hofteatret. Skal det ødelægges? Endnu ligger det gamle Hofteater ovenover de kongelige Stalde paa Christiansborg. Teaterrekvisitter, Fortæppe, Dekorationer er forlængst forsvundne, solgte ved Auktion, men den smukt formede lille Tilskuerplads og Scenerummet er endnu uforandrede, og naar man fra Scenen ser ud i Salen, kan man beundre den fine Arkitektur, hvoraf dette Teater har været …

Læserbrev Læs mere »

Avisreportage

Kværulans i Renkultur. Sag om en Teaterbillet. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: En Juveler C. Schmidt havde anlagt Sag mod Nordisk Musikforlag til Tilbagebetaling af 210 Kr. for 14 Billetter, som han havde købt til Forestillingen paa Hofteatret. Han begrundede sit Krav med, at der var sket væsentlige Forandringer i Arrangementet – bl.a. var 2det Akt af …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Da flere af Det kongelige Teaters bedste Kræfter vil komme til at deltage i Afskedsforestillingerne paa Hofteatret, har Teaterchefen, Greve Brockenhuus-Schack, velvilligt stillet Nationalscenens Prøvesal til Disposition for Prøverne. Der afholdtes igaar Læseprøve paa Marivaux’ ”Le jeu de l’amour et du hasard”, der paa Dansk faar Titlen ”Kærlighed og Lykketræf”. Hovedrollerne udføres …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Komitéen, som har arrangeret de tre Aftenforestillinger i Hofteatret, gjorde sig store Anstrengelser for at faa Lov til at gentage disse Forestillinger for et større Publikum, det vil altsaa sige til en billigere Pris end de 15 Kr., man tog for Pladserne de tre Aftener. Hoffet giv tilladelse. Ministeriet var ogsaa villigt nok, men Brandvæsenet …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

En Vandring gennem det gamle Hoftheater. Christian den Syvendes og Caroline Mathildes Kabinet. – Høedts og Michael Wiehes Scene. – Grevinde Danners gyldne Bur. – Aristokratiets Ungdom i Cortège ved Afskedsforestillingerne. I det svage Lys af et Par gammeldags Staldlygter vandrede et lille Selskab i Gaar Eftermiddags omkring i det gamle Hoftheater, som længe har …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Theaterføljeton. En Aften i Hoftheatret. Dagbladet ”Politiken”, der sysselsætter sig med mange andre Ting end Politik og har ladet sin moderne Journalistik spænde over de mest forskelligartede Opgaver, lige fra Rundrejser til Karnevaler, fra jordiske Væddeløb til Himmelske Kapflyvninger, har under alle Omstændigheder indlagt stg store Fortjenester af sit ihærdige Arbejde i Velgørenhedens Tjeneste. Det …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Uvist hvorledes er det gamle Hoftheater atter kommet med i den offentlige Diskussion. Nogle vil med Vold og Magt gøre det til den meget ivrigt krævede Talescene. Andre omgaas med Planer om at lave det om til Theatermusæum. Begge Dele lyder meget nydeligt, men . . . Til Talescene kan kan det ikke bruges. …

Avisreportage Læs mere »