Emne: Maskerader

Avisnotits

Tirsdags Aften gav Hans Kongel. Majestet allernaadigst atter frie Masquerade paa Hof-Theatret for Indvaanere her i Staden.

Avisnotits

Til den sidste Maskerade paa Hoftheatret, vare kun omtrent 500 Billetter afhændede.

Avisnotits

– Den paa Hoftheatret i Kjøbenhavn foranstaltede Maskerade til Fordeel for de Vandlidte har i Nettoindtægt indbragt den betydelige Sum : 1937 Rbd. 4 Mk. 7 S.

Avisnotits

Hoftheatrets Maskerade i Søndags var meget godt besøgt, uagtet Fastelavnsdagene hos os kalde Mange til ligeartede Forlystelser i Foreninger og private Kredse; der herskede hele Natten usædvanlig Livlighed; enkelte ret smukke Masker saaes, derimod ingen af fremtrædende comisk Characteer. (Dbl.)

Avisnotits

– Denne Vinter vil blive usædvanligt riig paa Maskerader. Foruden Casino’s sædvanlige 4 offentlige Maskeballer og de mange private Selskabers, siges nemlig Studenterne at ville holde et halvtoffentligt Carneval, Kunstnerne ville formodentlig gjøre det Samme, og endelig Kammerraad Langes 8 Maskerader paa Hoftheatret. Imorgen Aften gives allerede den tredie.

Avisnotits

Det til i Søndags ansatte Maskebal paa Hoftheatret er blevet udsat til imorgen. Grunden hertil, der forøvrigt ogsaa ligger temmelig nær, skal være, at der kun havde tegnet sig et meget ringe Antal Deeltagere. I det første Maskebal deeltoge cirka 3-400 Personer. Arrangementet roses som elegant og smagfuldt, men – man kjedede sig. Deri stikker …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Maskeraden paa Hoftheatret var meget godt besøgt. Den næste Maskerade er ansat til førstkommende Tirsdag.

Avisnotits

– Kammerraad Lange vil atter i Vinter give Maskeradeballer paa Hoftheatret. Det første er bestemt til Tirsdagen den 6te Decbr.

Avisnotits

Silkedominoer og Munkekapper, i stort Udvalg, ere billigt tilleie til Hoftheater-Maskeraden paa Hj. af Pilestræde og Østergade 56.

Avisnotits

– Ved den i Torsdags Aftes afholdte Maskerade paa Hoftheatret havde den af Kammerraad Lange udsatte Præmie bevirket, at man saae flere smukke Damemasker end ellers. Præmien blev vunden af en Balletdanserinde ved det kongelige Theater. (Avert. Td.)