Emne: Pantomime

Avisreportage

Hoftheatret. Dette Theater var første Gang i Torsdags tilgængeligt for Publikum ved den af Hr. de Fontaine givne musikalsk-pantomimiske Aftenunderholdning. Den Forandring, Tilskuerpladsen er bleven underkastet, bestaaer i det Væsentligste i Anbringelsen af en høist elegant udstyret, med rødt Fløiel betrukket kongelig Loge i Rundingen ligefor Scenen, samt i en hensigtsmæssig Inddeling af de tvende …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den i Løverdags Aftes givne Forestilling af Brødrene Price var godt besøgt. Udførelsen af ”Perspectivkassen” va meget heldig, og vi maae især fremhæve den unge Carl Price, der med megen Lune udførte Matrosdrengens Rolle i samme.

Avisnotits

– Ved Familien Prices Forestilling forleden Aften paa Hoftheatret vandt en ung Dame, Jfr. Mathilde Behrendt, stort Bifald for en af hende udført Capriccio for Pianoforte af Mendelsohn-Bartholdy. (Flp.)

Avisnotits

Hoftheatret. Brødrene Prices Forestilling beæredes med Hans Majestæt Kongens allerhøieste Nærværelse. Forestillingen var iøvrigt talrigt besøgt, og de udførte Pantominer bleve modtagne med meget Bifald, som især tildeeltes Udføreren af Pjerrots Parti, Hr. A. Price. De af Jfr. Mathilde Berendt udførte Numere for Pianoforte modtoges med Bifald.

Avisreportage

– Ganske uventet ankom Hs. Maj. Med Gemalinde hertil iaftes fra Skodsborg, for at bivaane den yndede Kunstnerfamilie Prices Forestilling paa Hoftheatret. Juliette, Amalia og Sophie Price vare som altid yndige og henrivende i deres gracieuse Dands. Efter Forestillingen begav Hs. M. med Gemalinde sig tilbage igjen til Skodsborg. Hs. Majestæts Udseende er Gudskelov saa …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Med kongelig allernaadigst Tilladelse og velvillig Assistence af Dhrr. kongl. Capelmusici J. Petersen og W. Schjødt, samt d’Hrr. Haarup og J. Jensen, have Undertegnede den Ære, Torsdagen den 29de September, Kl. 7, paa det kongelige Hoftheater at give en Forestilling, hvis hele Indtægt tilfalder de Børn, der under Choleraen have mistet deres Forældre. Indhold: 4 …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Førstkommende Løverdag den 20de Mai, Kl. 7½ giver Hr. Adolph Price med Assistance af Kapelmusikus Dipo og Skuespiller C. Schmidt, en Forestilling paa Hoftheatret i 6 Afdelinger, hvoraf vi fremhæve en ny componeret, komisk Pantomime, ”Harlekin, beskyttet af Amor”, der næsten udelukkende spilles af smaa Pricer i en Alder fra 4 til 9 Aar.

Avisnotits

Hoftheatret. Paa Lørdag giver Hr. Adolph Price sin sidste Forestilling paa Hoftheatret, ved hvilken vil blive opført to af Carsortis Pantomimer samt Dands.

Avisnotits

Hoftheatret. Om nogle Dage vil der paa dette Theater blive givet en Forestilling til Indtægt for Hr. Adolph Price, der sikkert vil glæde sig ved Publicums Deeltagelse. Der vil blive opført et Par af Casortis bedste Pantomimer med Hr. Price som Pjerrot.

Avisnotits

Familien Price agter endnu at give en Forestilling paa Hoftheatret, som vil finde Sted den 2den Juli og blive den Sidste i Sommer. Til at give denne har Familien saameget mere fundet sig opfordret, som Interessen for den sidst givne viste sig saa levende blandt Publikum, at Mange maatte gaae bort uden at kunne erholde …

Avisnotits Læs mere »